Katalog

Financiranje samostojnih podjetnikov in MSP – SID banka

| 29. 4. 2016

SID banka namenja posebno pozornost tudi samostojnim podjetnikom in MSP, ki imajo po metodologiji Banke Slovenije bonitetno oceno B ali slabšo in potrebujejo sredstva za financiranje naložbenih projektov ali tekočega poslovanja.

Namen produkta je povečati dostopnost do virov financiranja samostojnih podjetnikov/obrtnikov ter mikro, malih in srednje velikih podjetij z bonitetne ocene B ali slabše po metodologiji Banke Slovenije.

Prednosti produkta so:

 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z bančnim sistemom
 • ročnost do 7 let
 • možnost moratorija
 • enostavnejše poročanje
 • s sredstvi se lahko financira do 100% vrednosti posamezne investicije ali obratnega kapitala

Končni upravičenci

Banka iz sredstev kredita lahko financira zgolj podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik in imajo status malega ali srednje velikega podjetja, kot ta pojem opredeljuje (Priloga I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014, ki je priloga posebnih pogojev in imajo po metodologiji Banke Slovenije bonitetno oceno B ali slabše).

Končni upravičenci ne smejo:

 • na dan odobritve podkredita veljati za podjetje v težavah ali
 • na dan oddaje vloge za podkredit po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije imeti neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev

Izključeni sektorji:

 • prirejanja iger na srečo;
 • proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture;
 • proizvodnje predelave in distribucije tobaka;
 • naložbenih nepremičnin ali posredovanja pri poslih z nepremičninami;
 • zavarovalništva ali finančnega posredovanja.

Projekt ne sme vključevati uporabe živali za poskuse. Projekti končnih upravičencev, katerih glavna dejavnost sodi na eno izmed omenjenih področij, niso avtomatično izločeni iz dopustnega financiranja iz sredstev kreditne pogodbe.

Znesek podkredita  

 • za MSP: max. 50.000 €
 • za samostojne podjetnike: znesek podkredita določi banka v skladu s poslovno politiko

Znesek podkredita lahko predstavlja do 100% vrednosti primernih izdatkov. Odplačilo glavnice in obresti v skladu s poslovno politiko banke.

Ročnost kredita: več kot 12 mesecev, največ 84 mesecev. Moratorij je možen, pri čemer trajanje moratorija določi banka v skladu s poslovno politiko.

Upravičeni stroški

Iz sredstev podkredita se lahko financira izdatke za:

a) naložbene projekte (opredmetena osnovna sredstva podjetja in neopredmetena osnovna sredstva podjetja), ali

b) tekoče poslovanje (nakup materiala in/ali trgovskega blaga, plačilo storitev in plače zaposlenih),

če so ti izdatki nastali po 31. 12. 2014 in ne več kot 12 mesecev po sklenitvi podkreditne pogodbe.

Izdatki morajo nastati za potrebe poslovnih procesov končnega prejemnika, ki jih opravlja na območju RS.

Vračljiv del davka na dodano vrednost ter bančni stroški povezani z odobritvijo kredita kot npr.: stroški odobritve kredita, stroški cenitve, notarske in odvetniške storitve ter stroški za obresti, stroški povezani z najemanjem posojila ne štejejo med primerne izdatke.

Zavarovanje: v skladu s poslovno politiko banke

Banke posrednice: Abanka in Hranilnica Lon.

Dodatne informacije pri bankah posrednicah ali na banki SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana,  telefon: +386 1 20 07 530, e-pošta: banke@sid.si.

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!