Katalog

Regres za letni dopust za leto 2016

| 4. 5. 2016

Obveznost za izplačilo regresa za letni dopust je določena v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih , ki določa tudi minimalno višino regresa. Določeno je, da mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače.

Regres za letni dopust mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjema od navedenega pravila so delodajalci, ki so nelikvidni. Za takšne primere se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši rok za izplačilo regresa, ki pa ne sme biti kasnejši od 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo določa, da se izplača regres v višini minimalne plače, povečane za 1 %. V primeru nelikvidnosti delodajalca določa možnost izplačila v več obrokih, najkasneje do 1. novembra tekočega leta.

Skladno z določbami ZDR-1 je pravica do regresa vezana na pravico do letnega dopusta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela dopusta, mu pripada tudi sorazmerni del regresa za letni dopust. Izjema od navedenega pravila so delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Gre za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu in imajo pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delali polni delovni čas.

Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more odreči niti z enostransko izjavo niti s sporazumom z delodajalcem o odpovedi pravici ali denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust. Sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je dopusten samo v primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu in mu pred iztekom delovnega razmerja ni mogoče zagotoviti izrabe letnega dopusta, do katerega je upravičen (164. člen ZDR-1). Najvišji znesek regresa, od katerega ni potrebno obračunati prispevkov, znaša 70 % povprečne plače v RS za pretekli mesec.

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2016 dalje minimalna plača znaša 790,73 za polni delovni čas (Uradni list RS, št. 13/10 – Zakon o minimalni plači in Uradni list RS, št. 6/16 – Znesek minimalne plače).

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!