Katalog

Aktivnosti v okviru mednarodnega projekta EARN (Erazmus+/Strateška partnerstva)

| 31. 5. 2016

Izrazito deficitarno področje srednjega poklicnega izobraževanja je tudi  gradbeništvo, in v sklopu panoge gradbeništva tudi kamnoseštvo. Položaj mladih, ki je pri vstopu na trg dela zaznamovan s slabo povezavo med izobraževalnim sistemom in trgom dela, je bil motiv, ki je vodil Območno obrtno-podjetniško zbornico Sežana pri pripravi projekta Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu. V okviru projekta namenjamo posebno pozornost krepitvi vpliva delodajalcev na izvajanje praktičnega usposabljanja za poklic kamnoseka, prvemu stiku med delodajalcem in dijakom, načinu praktičnega usposabljanja in oblikovanju novega modela praktičnega usposabljanja. Odnos med dijakom, delodajalcem in šolo se lahko okrepi in izboljša na zelo preprost način, ki ne potrebuje nobenih posebnih organizacijskih sprememb, le nekoliko drugačen način dela in sodelovanja.V okviru projekta bosta izdelana dva Intelektualna rezultata, in sicer:

Prvi intelektualni rezultat je Priročnik novega modela PUD in dobrih praks. Za pripravo prvega intelektualnega rezultata so v izvajanju naslednje aktivnosti:

 • projektni partnerji smo pripravili predstavitev obstoječega poklicnega izobraževanja v posamezni državi (Slovenija, Hrvaška, Italija),
 • vzpostavljen je bil strokovni team, ki je zadolžen za primerjavo obstoječih šolskih programov,
 • na prvem študijskem obisku v Ljubljani so bila predstavljena obstoječa izobraževanja na področju kamnoseštva v Sloveniji, Hrvaški in Italiji,
 • opravljena je bila prva groba primerjava šolskih programov/modulov v poklicnem izobraževanju za poklic kamnoseka,
 • opravljena je primerjava praktičnega izobraževanja za poklic kamnoseka v Sloveniji, Hrvaški in Italiji,
 • opravljena je prva identifikacija  dobrih praks in izkušenj posamezne države pri praktičnem usposabljanju.

Intelektualni rezultat., št. 2 je Nov model praktičnega izobraževanja PUD za poklic kamnoseka. Za pripravo novega učnega modela PUD za poklic kamnoseka smo:

 • vzpostavili in oblikovali strokovni team, ki bo zadolžen za pripravo novega modela praktičnega usposabljanja PUD,
 • v okviru prvega srečanja strokovnega teama smo na delavnici, ki je potekala po posebni participativni metodi in pod strokovnim vodstvom moderatorke, oblikovali izhodišča za pripravo novega učnega modela praktičnega usposabljanja z večjimi kompetencami za delo, in sicer:
 • nov model PUD mora temeljiti na individualnem pristopu glede na potrebe delodajalca, podjetja (drugačen delovni proces v podjetjih),
 • nov model PUD mora vključevati tudi etični kodeks delodajalca in učenca,
 • opredeljen mora biti komunikacijski postopek med učencem in šolo, med učencem in podjetjem, ter šolo in  podjetjem,
 • opredeljene morajo biti tudi pravice in obveznosti (nagrada, vodenje dnevnika),
 • vrednotenje delovnih izkušenj in učinkov v šolskem kurikulu,
 • skupna ocena dela dijaka/študenta,
 • model praktičnega izobraževanja mora opredeliti celoten postopek praktičnega dela učenca v podjetju (obratovalnici):

Med partnerji potekajo aktivnosti glede usklajevanje strukture priročnika in novega modela PUD, in pripravljamo mrežo za primerjavo kurikulov in predmetnikov v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem.

Naslednje aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – 2. Študijski obisk bo potekal v obsegu 5 dni v času 26.9.2016 do 30.9.2016 pri partnerju v Veroni (Italiji). Partnerji smo v fazi usklajevanja predloga programa in izbora udeležencev usposabljanja.

Zadnja aktivnost, ki smo jo izvedli v okviru projekta je bilo partnersko srečanje v Splitu pri projektnem partnerju CEDRA, ki je potekalo v petek, 20. maja 2016.  Na delovnem srečanju je potekala priprava na naslednje projektne obveznosti. Partnerji so pregledali zahteve glede poročanja v okviru projekta in zagotavljanja ustreznih dokazil. V nadaljevanju sestanka je potekala razprava in priprava na drugi študijski obisk, ki bo v času od 26. do 30. septembra v Veroni. Pregledan in dopolnjen je bil terminski in vsebinski načrt aktivnosti izvajanja projekta. V okviru drugega srečanja projektnih partnerjev smo obiskali in spoznali še kamnoseško  podjetje Forma v Omišu.

Dodana vrednost projekta EARN je povečana odzivnost dijakov na realno delovno okolje, pridobitev novih praktičnih in uporabnih znanj za hitrejšo vključitev na trg dela oziroma odzivnost dijakov po končanem šolanju, pridobivanje poklicne identifikacije in tržno pridobljenih znanj. Več informacij o projektu lahko preberete na spletni strani OOZ Sežana/projekti.

Kategorija: Iz dela zbornice


Jaz tebi!