Katalog

Nov Zakon o trošarinah

| 15. 7. 2016

Dne 1. 7. 2016 je bil v Uradnem listu RS, št. 47/2016, objavljen Zakon o trošarinah<http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2035>, ki na novo ureja mešanje pijač v gostinski dejavnosti takrat, ko gostinci pripravljajo sami žgane pijače z dodatki (zelišča, razne rože, tavžent roža, vršički, .). Po novem ne nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine, kar je bilo do sedaj obvezno in so na terenu tudi nadzorovali. Pripombe sekcije žal niso bile v celoti upoštevane, saj še vedno ostaja veliko administrativnih obveznosti. Spodaj navajamo 80. Člen v celoti.

Ko bo ministrstvo pripravilo podrobnejše določbe, vas bomo o tem obvestili.

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2016.

80. člen

(mešanje pijač v gostinski dejavnosti)

(1) Za alkoholne pijače, proizvedene z mešanjem, staranjem, aromatiziranjem, dodajanjem, tipiziranjem, barvanjem ali drugim postopkom ali tehnologijo ne nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine:

– če jih proizvede oseba, ki opravlja dejavnost priprave in prodaje jedi in pijač v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, in

– če je uporabljeno žganje s plačano trošarino in

– če količina iz žganja proizvedenih alkoholnih pijač ne presega 120 litrov letno.

(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena vodi evidence o:

  1. vrsti in količini porabljenih surovin;
  1. normativu porabe surovin za posamezno vrsto postopka (>receptura<);
  1. vrsti, količini in vsebnosti alkohola v porabljenem žganju;
  1. vrsti, količini in vsebnosti alkohola v proizvedenih alkoholnih pijačah, po datumu proizvodnje;

in jih skupaj z listinami in dokazili o plačilu trošarine za žganje hrani do roka, ki ga določa 62. člen tega zakona.

(3) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše minister, pristojen za finance.

Kategorija: Gostinstvo in turizem


Jaz tebi!