Katalog

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

| 27. 7. 2016

Obveščamo vas, da je bil 8.7.2016 objavljen v  Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 08.07.2016 objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016049.pdf#!/u2016049-pdf

Z aneksom se spremeni 67. Člen Kolektivne pogodbe  dejavnosti gostinstva in turizma se spremeni tako, da se glasi:

Regres za letni dopust

  1. Delavec je upravičen do regresa za letni dopust pod pogoji določenimi v zakonu, ki ureja delovna razmerja.
  2. Regres se izplača najkasneje do konca junija tekočega leta.
  3. Višina regresa za letni dopust je najmanj 900 EUR.
  4. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka znaša regres za letni dopust za leto 2016 930 EUR. Delodajalci, ki so regres za leto 2016 že izplačali, izplačajo morebitno razliko do 31.8.2016. Določba prejšnjega stavka ne velja za delodajalce iz petega odstavka tega člena
  5. Delavcem, ki so upravičeni le do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pripada le sorazmerni del regresa.
  6. V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta.«

Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, to je od 8. Julija 2016 dalje.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije sklenjena 19.2.2016 (Ur. list RS, štev. 17/2016),  je bila s sklepom ugotovljena delna razširjena veljavnost (Ur. list RS, štev. 36/2016 z dne 20.5.2016), na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed sledečih dejavnosti, kot glavno dejavnost  in sicer:

-55.100 – dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,

– 55.300 – dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,

– 92.001 – dejavnost igralnic.

Kategorija: Gostinstvo in turizem, Zakonodaja


Jaz tebi!