Katalog

Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

| 17. 10. 2016

Sporočamo, da je v Uradnem listu 62/2016, 30.9.2016 objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Datum začetka veljavnosti 15.10.2016, vendar so v prehodnih določbah zapisani roki za pripravo podzakonskih predpisov in rok za uskladitev z zakonom.

Zakon v celoti si lahko preberete v Uradnem listu na povezavi.

Obrtna zbornica Slovenije  – odbor pogrebnih dejavnosti pri OZS bo na MGRT posredoval vprašanja in prosili za dodatna pojasnila. Zato vas prosimo, da podrobno preberete zakon, ki ga najdete na zgornji povezavi in nam najkasneje do 19.10.2016 pošljete po e-pošti (info@ozs.si  ali vlasta.markoja@ozs.si) vaša vprašanja.

Roki za uskladitev so določeni v prehodnih določbah, kjer je zapisano:

Občinski predpisi, izdani na podlagi zakona iz prvega odstavka prejšnjega člena, prenehajo veljati, se pa uporabljajo do sprejetja novih občinskih predpisov po tem zakonu, ki morajo biti izdani najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.

Vlada Republike Slovenije izda uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev javne službe iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

Ministra, pristojna za gospodarstvo in zdravje, določita standarde in normative za posebna vozila za prevoz pokojnikov, minimalne tehnične pogoje prostorov in ustrezno zaščito zaposlenih pri ravnanju s pokojniki iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, določita podrobnejše osnovne standarde in normative za osnovni pogreb iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

Izvajalci pogrebne dejavnosti uskladijo svojo dejavnost z določbami tega zakona in podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi tega zakona, v enem letu od uveljavitve tega zakona.

(obveznosti občin)

Občine zagotovijo izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališko dejavnost v skladu s tem zakonom najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. Ne glede na prejšnji stavek občina, ki ni lastnik pokopališča ali nima urejene razpolagalne pravice, za upravljanje pokopališča uporablja določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zagotovi izvajanje pokopališke dejavnosti v skladu s 27. členom tega zakona najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona.

Koncesijske pogodbe za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo s tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve.

(3) Občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.

Vir slike: http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=183542

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!