Katalog

Zakon o dimnikarskih storitvah

| 29. 11. 2016

V nadaljevanju vam posredujemo informacije v zvezi z Zakonom o dimnikarskih storitvah, ki so koristne za vse, saj ima Uporabnik dimnikarskih storitev pravico do izbire dimnikarske družbe za posamezno malo kurilno napravo, ni več koncesij temveč prosta izbira. Do konca leta 2016 sicer še veljajo koncesije in do tedaj še ni možna prosta izbira dimnikarja.

V Ur.l.RS št. 68/2016 je bil objavljen Zakon o dimnikarskih storitvah in posledično 18.11.2016 v Ur.l.RS objavljen tudi Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem z vsemi obrazci, ki so pomembni.

Posredujemo vam ključne informacije po členih:

 1. člen – vsebina zakona

(2) Dimnikarske storitve obsegajo pregledovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve dimnih plinov, odstranjevanje katranskih oblog in evidentiranje podatkov v evidenco.

 1. člen – načelo proste izbire

Uporabnik dimnikarskih storitev ima pravico do izbire dimnikarske družbe za posamezno malo kurilno napravo, skladno s tem zakonom – to je bistvena sprememba glede ureditve te službe, ni več koncesij temveč prosta izbira.

7. člen je zelo pomemben (v nadaljevanju ga navajamo, vendar ni naveden cel, ampak le ključni povzetki, seveda je pa pomembna celotna vsebina člena)

Za opravljanje dimnikarske dejavnosti potrebuje dimnikarska družba (podjetje) dovoljenje in vsak dimnikar licenco:

 1. člen – dimnikarska družba

(1) Dimnikarske storitve opravlja dimnikarska družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev – to še niso licence (pogoji navedeni v zakonu)

(2) Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev se izda, če dimnikarska družba:

– izkaže, da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi izvaja dimnikarske storitve eden ali več dimnikarjev;

– predloži izjavo, da ima merilno opremo in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);

– izkaže, da ima zavarovano odgovornost v skladu s tem zakonom.

(6) Dimnikarska družba lahko opravlja dimnikarske storitve na celotnem območju Republike Slovenije.

(7) O izdaji dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev odloča upravna enota, na območju katere je sedež dimnikarske družbe.

(11) Dimnikarska družba za opravljanje dimnikarskih storitev ne potrebuje obrtnega dovoljenja iz zakona, ki ureja opravljanje obrti (zakon stopi v veljavo 14 dni po objavi, kar pomeni 19.11.2016)

(17) Dimnikarska družba ne sme opravljati dejavnosti, povezanih s prodajo, načrtovanjem in izvedbo malih kurilnih napravkdo, katera šifra SKD?? V prevodu to pomeni obratno, da tisti, ki opravljajo navedeno, ne bodo smeli opravljat dimnikarskih storitev.

 1. člen – dimnikar (povzeto je bistvo, potrebno je prebrati cel 9. člen, saj le-ta definira tudi izkaznice – javni razpis kdo bo izdelovalec, ministrstvo predpiše obliko, vendar še ni nič jasno!)

(1) Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev izda upravna enota.

(2) Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev se izda osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. da je opravila izobraževanje po predpisanem programu za pridobitev ustrezne izobrazbe ali kvalifikacije:

dimnikar, dimnikarski mojster, delovodja, okoljevarstveni tehnik ali

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, pri čemer potrebuje eno leto delovnih izkušenj na terenu na področju dimnikarstva in

 1. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje in kaznivega dejanja nasilništva, sodba pa ni bila izbrisana.

(5) Dimnikar se mora dopolnilno usposabljati v skladu z 20. členom tega zakona – vsakih 8 let.

 1. člen – podelitev licence in dimnikarska izkaznica

(4) Licenca se izda za neomejen čas.

 1. člen – naloge dimnikarja – dimnikarske storitve – POMEMBNO!

(1) Dimnikar izvaja pregledovanje malih kurilnih naprav, kar pomeni prvi pregled in redne ter izredne preglede malih kurilnih naprav. Izredni pregled se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

(2) Dimnikar izvaja čiščenje malih kurilnih naprav. Izvaja se kot mehansko ali kemično čiščenje. Čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno. Čiščenje se lahko izvaja tudi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja. Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev.

(3) Dimnikar izvaja meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini. Meritve so lahko prve, občasne ali izredne po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev zaradi suma nevarnosti za zastrupitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

(4) Dimnikar izvaja odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki in se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev, na predlog dimnikarja ali na zahtevo pristojnega inšpektorja s seznanitvijo uporabnika dimnikarskih storitev.

(5) Dimnikar informira uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetuje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav.

(6) Dimnikar uporabniku dimnikarskih storitev izda zapisnik o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah. Uporabnik dimnikarskih storitev lahko na zapisnik poda pripombe, do katerih se dimnikar pisno opredeli, in s katerimi v roku 30 dni seznani uporabnika dimnikarskih storitev.

(7) Dimnikar preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.

(8) Vlada s predpisom podrobneje določi vsebino in način izvajanja dimnikarskih storitev, roke zanje in obrazce zapisnika.

 1. člen – OBVEZNOSTI UPORABNIKA DIMNIKARSKIH STORITEV

(1) Uporabnik dimnikarskih storitev mora:

 1. izbrati dimnikarsko družbo;
 2. omogočiti prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo;
 3. omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom;
 4. dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev na način in v celotnem obsegu v skladu s 13. členom tega zakona;
 5. omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav;
 6. eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu;
 7. na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

(2) Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi, to stori do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za obdobje najmanj 12 mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom.

(3) Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da se njegova mala kurilna naprava dejansko ne uporablja, s tem pisno seznani dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni napravi zadnja opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta podatek v evidenco. Uporabnik dimnikarskih storitev pred začetkom uporabe te naprave omogoči pregled skladno s 5. točko prvega odstavka tega člena.

 1. člen – CENA IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV – oblikovanje cene

Oblikovanje cen – po novem od 1.1.2017 – tu potekajo delovni sestanki z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), da se določijo glede vsebin posameznih opravil za izvedbo določitve časovno tehničnih normativov pri delu dimnikarjev!!

 1. in 29. člen – KAZENSKE DOLOČBE

Kazenske določbe za dimnikarska podjetja in uporabnike

 1. člen – prekrški dimnikarske družbe

(1) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek dimnikarska družba, če:

 1. ne vpiše podatkov o opravljeni dimnikarski storitvi v evidence (drugi odstavek 22. člena),
 2. nima pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas opravljanja dimnikarskih storitev zavarovane svoje odgovornosti za škodo (tretji odstavek 7. člena),
 3. pri zaračunavanju dimnikarskih storitev ne upošteva sklepa vlade glede cene dimnikarskih storitev (peti odstavek 19. člena),
 4. nima objavljenega cenika (šesti odstavek 19. člena).

(2) Z globo od 250 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba dimnikarske družbe.

 1. člen – prekrški uporabnikov dimnikarskih storitev

(1) Z globo od 60 do 100 eurov se kaznuje uporabnik dimnikarskih storitev, ki je posameznik, če:

 1. na podlagi odločbe pristojne inšpekcije ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti (18. člen),
 2. v rokih, določenih s predpisom iz 13. člena tega zakona, ne omogoči izvajanja dimnikarskih storitev iz 13. člena tega zakona (18. člen).

(2) Z globo od 250 do 350 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje uporabnik dimnikarskih storitev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.

(3) Z globo od 60 do 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba uporabnika dimnikarskih storitev, ki je pravna oseba ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

 1. člen – prehodno obdobje

(5) Uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani ministrstva, najkasneje do 30. junija 2017, izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. – omogoča, da si uporabniki do 30.6.2017 lahko sami izberemo dimnikarsko službo

(6) Do objave seznama dimnikarskih družb na spletni strani ministrstva lahko opravlja dimnikarske storitve po tem zakonu izvajalec, ki je na dan 31. december 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Do objave seznama dimnikarskih družb na spletni strani ministrstva lahko izvajajo dimnikarske storitve fizične osebe, ki so na dan 31. decembra 2016 zaposlene pri izvajalcih iz prejšnjega stavka in so imele ustrezne kvalifikacije za opravljanje dimnikarske službe.

(7) Če uporabnik dimnikarskih storitev do roka iz petega odstavka tega člena ne izbere dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. – če si izvajalca ne izberemo, pa ostaja isti, torej sedanji koncesionar. Ta alineja je »prijazna« tako sedanjim koncesionarjem, kakor tudi uporabnikom. Če si s sedanjim koncesionarjem zadovoljen, ti ni treba narediti nič in ostaja do nadaljnjega. Glede na izjave nekaterih v medijih, da bomo sredi poletja iskali dimnikarje, je popolnoma iz tre izvito.

A ta člen je tudi ključen glede izvajanja storitev, kdaj po objavi seznama ali 1.7.2017?

 1. člen – začetek uporabe

Ta zakon se začne uporabljati 1. januarja 2017, razen drugega, sedmega, dvanajstega odstavka ter drugega do petega stavka trinajstega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena, tretjega, četrtega, petega, sedmega in osmega odstavka 12. člena, drugega do četrtega stavka devetega odstavka in desetega odstavka 12. člena, 20. in 21. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na OZS – sekretarko sekcij, Iris Ksenija Brkovič telefon 01 58 30 566 ali 030 601 687; e-pošta: iris.brkovic@ozs.si  ali pa na OOZ Sežana telefon 05 73 00 060 ali 031 354 364; klementian.krizman@ozs.si.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!