Katalog

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (JR DO OVE 2016)

| 8. 12. 2016

V Ur. l RS, št. 70, dne11. 11. 2016, je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (JR DO OVE 2016), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018. Višina nepovratnih sredstev znaša 8.000.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki so zgrajeni v R Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela celotne operacije (eno ali več faz širitve daljinskega omrežja, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec). Prijavitelji po tem razpisu so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 29. 12. 2016, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Tomaž Svenšek. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: tomaz.svensek@gov.si.

Razpisna dokumentacija: http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po e-pošti na naslov: tomaz.svensek@gov.si do objave o porabi sredstev.

Več o javnem razpisu: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016070.pdf

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!