Katalog

Poslovanje podjetnikov v Republiki Sloveniji za leto 2016

| 8. 6. 2017

Računovodska Direktiva 2013/34/EU je spremenila ZGD-1, kar je zahtevalo prenovo Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) in Enotnega kontnega okvira. Zaradi spremenjenih predpisov je AJPES za leto 2016 pripravil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije. Tako so navedeni poslovni subjekti predložili podatke na enaki shemi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, odstopanja so le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu.

Podatke iz letnih poročil za leto 2016 je AJPES predložilo 58.455 podjetnikov, kar je 6 % manj od števila podjetnikov, ki so predložili podatke iz letnih poročil za leto 2015. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2016 ustanovljenih 15.165 podjetnikov, za 5 % več kakor v letu 2015, prenehalo pa je 11.583 podjetnikov, 7 % manj kakor v predhodnem letu.

V letu 2016 je bilo uvedenih 173 stečajnih postopkov podjetnikov, 3 % manj kakor v letu 2015, začet ni bil
noben postopek prisilne poravnave podjetnika in začetih je bilo 7 postopkov poenostavljene prisilne poravnave, trije več kot lani. Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo v letu 2016 27.141, v letu 2015 pa 20.026.

Samostojni podjetniki, ki so poslovali v letu 2016, so v primerjavi z letom 2015 izboljšali rezultate poslovanja. Izkazali so 357.758 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka ali za 10 % več kakor v letu 2015. V letu 2016 so imeli za 7 % več zaposlenih kot v predhodnem letu.

Vir: AJPES

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!