Katalog

Drugi javni razpis garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v obalno kraški regiji (RGS)

| 8. 8. 2017

V Ur. l. RS št. 35 z dne 7.7.2017, je bil objavljen razpis Drugi javni razpis garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v obalno kraški regiji (RGS), ki ga izvaja Regionalni razvojni center Koper.

Razpis je namenjen olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. Podjetniki lahko pridobijo garancije v višini od 50% do 80% odobrenega kredita s strani bank, ki so vključene v shemo RGS. Iz naslova podeljene garancije se izračuna državna pomoč po shemi »de minimis«.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Obalno kraška (upravičeno območje: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna Občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana). Na razpis se lahko prijavijo
mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in socialna podjetja, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) na upravičenem območju.

Upravičeni stroški so investicije in obratna sredstva, nastali od 1.1.2017 naprej, in sicer:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 6 mesecev od 1. 1. 2017 naprej,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
· najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,
· garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita,
· obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
· doba vračanja je do 8 let, z možnostjo moratorija 1 leto, vključeno v obdobje 8-ih let,
· predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR.

V primeru,ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev.

V primeru, ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do 16. 5. 2018.

Razpis je objavljen na spletni strani http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancijska-shema-obalno-kraske-regije.html, za dodatne informacije pa se obrnite na Ireno Cergol 05/66 37 583, e-naslov: irena.cergol@rrc-kp.si ali info@rrc-kp.si

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!