Katalog

Sekcija živilcev in gostincev

| 11. 9. 2017

Sekcija živilcev in gostincev
Novosti pri poročanju v turizmu – Register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem) AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati so:

· gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),

· prostori za goste pri sobodajalcih,

· kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem) Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje. AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter
za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:
· dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,

· mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov. Zavezanci za poročanje Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov. Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

Vir: AJPES

Na MGRT so objavili razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 4.8.2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov in pomagati pri trženju in promociji. Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki (mala in srednje velika podjetja) s področja turizma (v nadaljevanju MSP).Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSPjev na globalnem trgu. Skupna višina razpisanih sredstev je 8.087.984,89 EUR. To so namenska sredstva EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje bo do 70% upravičenih stroškov, vendar največ do 200.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo po pravilu “de minimis”. Rok za prejem ponudb v letu 2017 je 25.9.2017 do 12.00 ure. V letu 2018 sta predvidena dva roka za prejem ponudb, to sta 5.3.2018 in 10.9.2018 ter v letu 2019 11. marec. Razpis se lahko predčasno zapre v primeru, če se ugotovi, da preostanek sredstev ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh ministrstva.
Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

1. razvoj integralnih turističnih produktov,

2. oblikovanje (podoba vsebin),

3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,

4. oglaševanje.

Neupravičeni stroški: Davek na dodano vrednost in stroški povezani z investicijami (npr. stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški gradnje, obnove, nakupa strojev
in naprav, računalniške opreme) niso upravičen strošek. Prav tako niso upravičeni stroški nastopov na sejmih in razstavah, stroški dela na operaciji zaposlenih pri prijavitelju in partnerjih,
niti njihovi potni stroški. Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočali izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji,ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/ kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Vir: spletna stran MGRT, sporočilo za javnost

Kategorija: Aktualno iz OZS, Aktualno iz OZS in OOZ Sežana


Jaz tebi!