Katalog

Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

| 10. 11. 2017

V Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ( ZZSDT) je že prenesenih trinajst direktiv EU, z novelo Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pa se delno prenašata tudi dve novi direktivi EU, in sicer: Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014  o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev in Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitve znotraj podjetja.

Druge spremembe so delno redakcijske narave oziroma z njimi odpravljamo določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale
pri izvajanju ZZSDT, in sicer: Z namenom jasnejše oziroma transparentnejše zaščite pravic zaposlenih tujih delavcev se določba, ki določa, da se lahko tujci v RS zaposlujejo samo za polni delovni čas in nič več tudi za čas krajši od polnega umesti med splošne
določbe 12. člena.
Z novelo se v zakonodajni okvir vnaša določene izjeme, ki bodo olajšale zaposlovanje ali delo določenim kategorijam tujcev (npr. za zaposlitev športnikov, napotitev delavcev na usposabljanje), saj tovrstne rešitve narekujejo potrebe zainteresiranih deležnikov
v praksi.

Vključena je sprememba sedaj veljavne ureditve, s katero bomo olajšali postopek podaje soglasja zavoda v primerih izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali modre karte EU. V skladu s tem se bo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali modre karte EU, v primeru obvestila Finančne uprave R Slovenije o neizpolnjevanju pogoja poravnanih vseh davčnih obveznosti do države, vlagatelju omogočilo, da ta pogoj izpolni tudi v času odločanja zavoda o podaji soglasja v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

V zvezi s prepovedmi zaposlovanja tujcev, ki se preverjajo v postopkih podaje soglasja zavoda k enotnem dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi in pri izdaji dovoljenja za sezonsko delo, se je v praksi izkazalo, da prepovedi zaposlovanja ali dela tujcev tudi v primeru podaljševanja enotnih dovoljenj, modrih kart EU ali dovoljenj za sezonsko delo zaradi manjših kršitev določb ZZSDT ali ZDR-1, tako z vidika delodajalcev kot tudi delavcev, predstavljajo nesorazmeren ukrep. V praksi se dogaja, da imajo
delodajalci zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile pogosto težave npr. pri zakonitem razporejanju delovnega časa svojih zaposlenih delavcev, kar ima v primeru pravnomočno izrečene globe za storjen prekršek za posledico enoletno prepoved zaposlovanja tujcev, tudi v primerih podaljšanja zaposlitve tujcev.

To pa glede na stanje na trgu dela ni v korist ne delodajalcem ne tujcem, ki se morajo v primeru prekinitve zaposlitve zaradi nepodaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, modre karte EU ali dovoljenja za sezonsko delo vrniti v svojo matično državo ali zaposliti pri drugem delodajalcu. V skladu s tem se določene manj pomembne kršitve nacionalne zakonodaje izvzamejo
iz sistema prepovedi zaposlovanja v primeru podaljšanja zaposlitve ali dela tujcev.
Vir: MDDSZ

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!