Katalog

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2017

| 10. 11. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum:20. 10. 2017, Stran: 2537
Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.
Upravičeni stroški investicije: Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in  nepatentiranega tehničnega znanja.
Obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih sredstev, stroške najema poslovnih prostorov in opreme, stroške promocijskih
aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma
vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 30 % od kredita. Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev. Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.048.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 524.000,00 EUR.
Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:
Mestna občina Koper: 562.000,00 EUR
Občina Izola: 149.000,00 EUR
Občina Piran:  152.000,00 EUR
Občina Sežana:  169.000,00 EUR
OOPZ Sežana:  10.000,00 EUR
Občina Hrpelje – Kozina: 6.000,00 EUR
Občina Ilirska Bistrica: 0,00 EUR
SKUPAJ 1.048.000,00

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola,
Piran, Sežana, Hrpelje – Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin, ter so plačali
enkratno članarino v Garancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru Koper v višini 110,00 EUR. Število članov sheme
ni omejeno.
Več o pogojih najdete na https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016055.pdf
Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper, Garancijska shema Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa.
Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na spodaj navedenih mestih.
Razpisna dokumentacija: Vloga za posojilo in garancijo lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih: na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Kreditiranje podjetij, Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15.maja 19, Koper, Kontaktna oseba: Irena Cergol, Tel: (05) 66-37-583, Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, Portorož, Kontaktna
oseba: Alberto Manzin, Tel: 041/870-401, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Kontaktna
oseba: Vlasta Sluban, Tel: (05) 73-44-362, spletna stran: www.ora.si, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Kontaktna oseba: Tina Kocjan, Tel: (05) 71-12-310.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!