Katalog

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) “PRIZ17-18”

| 14. 12. 2017

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega
javnega razpisa, znaša največ do 1.500.000,00 EUR.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do 10.9.2018.
Če se bo operacija začela izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu izdaje sklepa o izboru.
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno
z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Izbor zunanjega izvajalca Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora
upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene ter ustrezno pojasniti zakaj ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh ponudb).

Omejitve:

  • Svetovalne storitve ne smejo biti trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne smejo nanašati na običajne stroške
    poslovanja podjetij, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje in podobno.
    • Delo zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev, če je opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov
    operacije oz. posamezne dejavnosti.
    • Delo zaposlenih (pri upravičencu) v vlogi svetovalcev na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb. Neupravičen strošek je Davek na dodano vrednost (DDV).

Roka za oddajo vlog sta: 7. 12. 2017 in 22. 2. 2018
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si, dodatne informa

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!