Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih oseb, starejših od 55 let tudi v letih 2018 in 2019

| 9. 2. 2018

Olajšave za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, starejših od 55 let, tudi v letih 2018 in 2019

Konec lanskega leta je parlament sprejel novelo Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A), na podlagi katere bodo delodajalci pod določenimi pogoji, tudi v letih 2018 in 2019 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v primeru zaposlitve osebe, starejše od 55 let.

Na tej podlagi lahko delodajalec pri zaposlitvi brezposelne osebe starejše od 55 let, za maksimalno 24 mesecev njihove zaposlitve uveljavlja oprostitev
plačila prispevkov delodajalca. Ta možnost velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2019, in sicer tako za tiste sklenjene za nedoločen čas kot tudi za tiste, ki so sklenjene za določen čas, pri čemer je v okviru splošnih pogojev za zakonitost takšnega zaposlovanja dovoljeno tudi veriženje takšnih pogodb, toda brez vmesne prekinitve delovnega razmerja v celotnem obdobju, saj sicer ob ponovni zaposlitvi namreč ne bi bil izpolnjen pogoj o statusu brezposelne osebe vsaj 6 mesecev. Seveda so tovrstne oprostitve plačila prispevkov še naprej (do maks. 24 mesecev) upravičeni delodajalci, ki so starejšo brezposelno osebo zaposlili na podlagi tozadevnega interventnega zakona v letih 2016 in 2017.

Oprostitev plačila prispevkov se nanaša na vse 4 kategorije prispevkov delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost), kar skupaj znese 16,10 % od osnove za prispevke pri zaposlitvi za nedoločen čas oziroma 16,34 % od osnove za prispevke pri zaposlitvi za določen čas (pri slednji se obračunava petkratnik prispevkov za zavarovanje za brezposelnost.

Na prispevke delojemalca se oprostitev plačila prispevkov torej ne nanaša. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi brezposelna oseba torej še ne sme biti
stara 55 let, ob tem pa je pogoj tudi ta, da je bila najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.

Na strani delodajalca pa so obvezni pogoji:
· da v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali ni nikomur odpovedal pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
· da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nima blokiranega transakcijskega računa 30 zaporednih dni ali več;
· da je v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi redno izplačeval plače in prispevke za socialno varnost zaposlenih.

Tovrstna oprostitev plačila prispevkov delodajalca se uveljavlja sprotno pri FURS-u. Ne zahteva se predhodno pridobivanje dokazil o izpolnjevanju pogojev, saj FURS od Zavoda za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobi podatke o tem ali starejši brezposelni, za katerega nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, ustreza pogojem tega interventnega zakona, torej da so bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi starejši od 55 let in najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

V OZS so sicer zadovoljni nad podaljšanjem zakona za dodatni dve leti, kar omogoča, da bodo lahko delodajalci tudi v naslednjih dveh letih oproščeni
vseh prispevkov delodajalca, v kolikor bi na novo zaposlili brezposelno osebo, starejšo od 55 let, saj bo to zagotovo predstavljalo dodatno vzpodbudo
za zaposlovanje takšne rizične skupine brezposelnih starejših oseb.

Nikakor pa niso zadovoljni s tem, da parlamentarci niso upoštevali predloga s katerim se je nasprotovalo, da je veljavnost interventnega zakona, ki ima sicer omejeno časovno veljavnost, razlog za neuporabo 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je sistemski zakon, sprejet s konsenzom socialnih partnerjev, ki pa na sprejem interventnega zakona niso imeli možnosti nikakršnega vplivanja.
Mnenje OZS-ja je namreč, da bi morale biti hkrati v veljavi ugodnosti iz obeh zakonov. V 156. členu ZPIZ-2, ki je torej za čas veljavnosti interventnega zakona zgolj »invalidna določba«, je namreč določena delna oprostitev plačila prispevkov za že zaposlene osebe, ki dopolnijo starost 60 let in tiste, ki izpolnijo starostni pogoj za predčasno upokojitev. Vsekakor je tudi ohranitev zaposlitve potrebno sistemsko vzpodbujati na način kot je v 156. členu ZPIZ-2. Dejstvo je, da ne gre za iste osebe, saj gre v primeru interventnega zakona za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, v primeru iz 156. člena ZPIZ-a pa za že zaposlene starejše delavce, ki (pre)pogosto pogledujejo proti zavodu za zaposlovanje kot neke vrste »čakalnico« pred upokojitvijo.
Na žalost OZS tudi ni uspela s predlogom, da bi se v tozadevni interventni zakon, ki bo omogočal oprostitev plačila prispevkov delodajalca, vključilo
tudi osebe starejše od 55 let, ki so vsaj 6 mesecev brezposelne osebe, pa bi se v letih 2018-2019 odločile za samostojno  dejavnost, bodisi kot s.p.-ji ali kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, ko bi torej šlo za samozaposlitev in ne za zaposlitev.

Vir: Dušan Bavec, univ. dipl. prav, Svetovalec
OZS

Kategorija: Novice


Jaz tebi!