Napotitve iz Slovenije

| 9. 2. 2018

Obveznosti delavca
Napoteni delavci si morajo v državi članici EU, kamor bodo napoteni, urediti prebivanje skladno z nacionalnimi predpisi države članice EU, kjer se bo delo opravljajo.

Obveznosti delodajalca
Slovenski delodajalec lahko čezmejno izvaja storitve ob upoštevanju določb zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini:

 • Pogodba o zaposlitvi
  Delodajalec lahko začasno napoti delavca na delo v drugo državo članico EU v skladu s pogodbo o zaposlitvi. V kolikor pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.
  Pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere bo delavec napoten, mora poleg obveznih sestavin po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vsebovati še določila o:
  – trajanju dela v tujini,
  – praznikih in dela prostih dnevih,
  – minimalnem letnem dopustu,
  – višini plače in valuti, v kateri se ta izplačuje,
  – dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
  – drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
  – načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja,
  zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,
  – pogojih vrnitve v Slovenijo.
 •  Ohranitev delovnega razmerja
  Ves čas trajanja napotitve mora med delodajalcem in napotenim delavcem obstajati delovno razmerje, po končani napotitvi pa mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.
 • Zagotavljanje pravic
  V kolikor je za delavca ugodneje, so delodajalci dolžni spoštovati določbe veljavnih predpisov in relevantnih kolektivnih pogodb, razglašenih za splošno veljavne, države, kamor bodo delavci napoteni, pri zagotavljanju pravic napotenim delavcem v zvezi z:
  – višino plače, vključno z delovno uspešnostjo in dodatki,
  – trajanjem letnega dopusta ter višino regresa,
  – delovnim časom ter odmori in počitki,
  – varstvom delavcev zaradi nosečnosti in starševstva ter varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let,
  – prepovedjo diskriminacije,
  – varnostjo in zdravjem pri delu ter
  – pogoji za zagotavljanje dela delavcev uporabniku.
  V zvezi s tem, v kakšnem obsegu in na kakšen način so navedene pravice urejene v nacionalnih predpisih posameznih drugih držav članic EU ter v zvezi s prijavo začetka izvajanja storitev ali morebitnimi drugimi administrativnimi zahtevami, se delodajalci lahko obrnejo na pristojne organe države, v kateri se bo storitev izvajala.
 • Pridobitev potrdila A1
  Pred napotitvijo delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitve je delodajalec dolžan za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobiti potrdilo A1. Gre za dokument, ki potrjuje, da so izpolnjeni pogoji, da se za napotenega delavca v času čezmejnega izvajanja storitve lahko še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti Republike Slovenije.
  Vlogo za izdajo potrdila delodajalec vloži prek portala za podjetja in podjetnike e-Vem.
  Vlagatelje lahko vlogo odda največ 30 dni pred predvidenim začetkom napotitve, vlogi pa priloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z delavcem, ki ga namerava napotiti ter pogodbo o izvedbi storitve oziroma akt o napotitvi.
  Podrobnejše informacije, ki se pomembne za oddajo vlog za pridobitev potrdila A1 prek portala e-VEM so na voljo na povezavi: http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/napotitevdelavcavtujino/

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije potrdilo A1 izda najkasneje v 5-ih delovnih dneh v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
• delavec, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, nima že veljavnega potrdila A1, izdanega za isto obdobje,
• delodajalec običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, kar se šteje za izpolnjeno, če:

– je delodajalec najmanj dva meseca vpisan v Poslovni register Slovenije,
– ima delodajalec odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran in
– ima delodajalec, ki zaposluje od 5 do 10 delavcev, zaposlenega najmanj enega delavca, ki je na tej podlagi neprekinjeno vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer bezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: obvezna socialna zavarovanja) v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od  ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje ali da ima delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev, zaposlene najmanj tri delavce, ki so na tej podlagi neprekinjeno vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje,
– v zadnjih dvanajstih mesecih oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje skupno število ur vključitve vseh delavcev,                      zaposlenih pri delodajalcu v tem obdobju, v obvezna socialna zavarovanja na podlagi napotitve ni preseglo osemdeset odstotkov skupnega števila ur      vključitve istih delavcev v obvezna socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu ter
– delodajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost.
• delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, kar se šteje za izpolnjeno, če:
– delodajalcu v zadnjih treh letih ni bila več kot enkrat pravnomočno izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom ali zaposlovanjem na črno in
– je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev,
predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.
• delavec, ki bo napoten, običajno ne opravlja dela v državi, v katero bo napoten, kar se šteje za izpolnjeno, če je delavec najmanj trideset dni neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi zaposlitve za polni delovni čas ali v ustrezna socialna zavarovanja na drugi zakonski podlagi. Pogoj zaposlitve za polni delovni čas ne velja za delavca, vključenega v obvezna socialna zavarovanja Republike
Slovenije na podlagi zaposlitve za krajši delovni čas od polnega, če mu je delovni čas skrajšan v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali starševskem varstvu oziroma če je pri delodajalcu, ki ga namerava napotiti, zaposlen za krajši delovni čas od polnega že najmanj šest mesecev.
• Odklonitev napotitve
Delavec lahko odkloni napotitev, če obstajajo upravičeni razlogi, kot so:
– nosečnost,
– varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let,
– vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,
– invalidnost,
– zdravstveni razlogi,
– drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Vir: Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!