Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018

| 20. 2. 2018
 1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
 2.  Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
 • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (ukrep 1),
 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (ukrep 2) in
 •  sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (ukrep 3).
 1. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati:

Ukrep 1 in ukrep 2

Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:

 • imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju Občine Sežana in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,
 • so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 • na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
 • na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.

Ukrep 3

Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
 • so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
 •  imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.

Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve.

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:

Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva:

 • mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Sežana,
 • prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju od 1. 1. 2018 oziroma najkasneje do 20. 6. 2018,
 • zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega leta za polni delovni čas,
 • v primeru nudenja pripravništva pa mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva.

Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:

 • imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis,
 • najkasneje do 20. 6. 2018 zaposlijo brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:

 • upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
 • sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas),
 • realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Sežana),
 • dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
 • najkasneje do 20. 6. 2018 mora realizirati samozaposlitev.
 1. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2018, ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 – Vzpodbujanje zaposlovanja, znaša 99.000,00 EUR, od tega za:

 • ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 23.000,00 EUR,
 • ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 28.000,00 EUR in
 • ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 48.000,00 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

 1. Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 3. 2018.
 2. Več informacij najdete na tej povezavi: http://www.sezana.si/podrocje.aspx?id=829

Tags:

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!