Sklep o razpisu volitev v organe OOZ Sežana za mandatno obdobje 2018-2022

| 12. 3. 2018

Sklep o razpisu volitev v organe OOZ Sežana za mandatno obdobje 2018-2022

Na podlagi 2. točke 17. člena in 6. alineje 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, sprejetega na seji skupščine dne 21.2.2017 je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana na 9. redni seji, dne 15.2.2018 sprejela naslednji

S K L E P
O RAZPISU VOLITEV V ORGANE OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SEŽANA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

1.

S tem sklepom se razpisuje volitve v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana (v nadaljevanju: OOZ Sežana) za mandatno obdobje 2018-2022.

2.

Volitve poslancev skupščine se izvedejo v četrtek, 17. maja 2018. Volitve bodo potekale na sedežu OOZ Sežana in preko glasovnic oddanih po pošti. Upoštevane bodo tiste glasovnice, ki bodo oddane najkasneje do 14. maja 2018.

3.

S tem sklepom se imenuje volilna komisija v sestavi:
Bogdan Franetič (predsednik),
Neva FIlipčič (član),
Radovan Gregorič (član),
ki vodi postopek evidentiranja kandidatov, presoja njihovo ustreznost ter skrbi za pravilen potek in časovno usklajenost volitev po tem sklepu. Daje tudi ustrezna navodila in pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh. Podrobnejši opis del in nalog se opredeli v Pravilniku o delu volilne komisije, volilnih odborov ter o poteku volitev, ki ga sprejme Upravni odbor OOZ Sežana.

4.

Evidentiranje kandidatov za poslance skupščine bo potekalo na naslednji način:
1. vsem članom OOZ Sežana se od 9. do 13. aprila 2018 pošlje povabilo k sodelovanju v organih zbornice in v podpis
soglasje za nameravano kandidaturo. V kolikor član namerava kandidirati za člana skupščine ali predsednika zbornice,
pošlje podpisano soglasje na zbornico, najkasneje do 20. aprila 2018.
2. Člani zbornice lahko predlagajo kandidate za: poslance skupščine, predsednika OOZ Sežana. Predlagani kandidat mora
podpisati soglasje h kandidaturi, najkasneje do 20. aprila 2018.
3. V tednu od 23. do 26. aprila 2018 se sestane volilna komisija, pregleda prejete predloge in prejeta soglasja, preveri
ustreznost kandidatov in pripravi kandidatno listo za poslance skupščine OOZ Sežana, ki šteje najmanj 19 kandidatov.
4. Članom se 4. maja 2018, pošlje ožigosano glasovnico (skupaj s povratno kuverto), katero morajo na pošto oddati najkasneje do 14. maja 2018 na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana, s pripisom NE ODPIRAJ ZA VOLITVE.
5. Volitve bodo poleg glasovnic oddanih po pošti, potekale tudi na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana, in sicer 17.maja 2018 od 9. do 19. ure. Vsi, ki bodo glasovali osebno na OOZ Sežana morajo s seboj imeti ožigosano glasovnico, ki mu je bila poslana s strani OOZ Sežana.
6. Kandidat, ki se namerava potegovati za člana skupščine ali predsednika zbornice mora imeti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja, poravnane vse obveznosti iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti do zbornice.

5.

Volitve poslancev v skupščino OOZ Sežana so neposredne in tajne. Skupščina je najvišji organ upravljanja. Voli se 19 poslancev skupščine. Volilno pravico imajo vsi člani zbornice.

6.

Prvo konstitutivno sejo skupščine zbornice skliče pristojni organ zbornice. Novoustanovljena skupščina OOZ Sežana se sestane na svoji prvi redni seji najkasneje v roku enega meseca dni po izvedbi rednih volitev, kjer se v skladu s tem sklepom in statutom zbornice izvrši izvolitev organov in funkcionarjev zbornice:
1. predsednika zbornice
2. tri člane nadzornega odbora

7.

Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ Sežana ter poslancev, oziroma predstavnikov v organih OOZ Sežana preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ.

8.

Ta sklep se objavi na oglasni deski OOZ Sežana, na spletni strani OOZ Sežana in v Informatorju, marec 2018 ter se z njim seznani vse člane zbornice.

Številka: 57-27/2018 Predsednik OOZ Sežana                                            Datum: 15.2.2018 Jernej Bortolato

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!