Odmera letnega dopusta za leto 2018 – obvestilo do 31. marca 2017

| 12. 3. 2018

Na podlagi 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (UL RS 21/2013) je delodajalec dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Delodajalec mora v pisnem obvestilu upoštevati vse okoliščine, za katere že ob izdaji obvestila ve, da bodo nastopile do izteka tekočega koledarskega leta. Če nastopi katera od okoliščin po izdaji pisnega obvestila, mora delodajalec ponovno odmeriti letni dopust in delavcu izročiti novo pisno obvestilo o novi odmeri.

Dolžina letnega dopusta se določi tako, da se najprej odmeri minimalno trajanje štirih tednov, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Tako odmerjen dopust se poveča za ustrezno število dodatnih dni, če delavec izpolnjuje posebne kriterije, ki jih določa ZDR in ustrezna kolektivna pogodba.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo določa trajanje letnega dopusta na sledeč način:
Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, kar pomeni:
· 16 delovnih dni, če dela 4 dni na teden,
· 20 delovnih dni, če dela 5 dni na teden,
· 24 delovnih dni, če dela 6 dni na teden.

Poleg letnega dopusta iz prejšnjega odstavka imajo pravico do dodatnih dni letnega dopusta:
· starejši delavec – 3 dni,
· delavec invalid – 3 dni,
· delavec z najmanj 60% telesno okvaro – 3 dni,
· delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego – 3 dni,
· delavec, mlajši od 18 let – 7 dni,
· nočni delavec – 1 dan,
· delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti – 1 dan.

 • V primeru organiziranega dela ob nedeljah, 15 ali več nedelj na leto, pripada delavcu dodatno 1 dan letnega dopusta.
 • V primeru, da delavec večino delovnega časa opravlja delo, ki je posebno težko, naporno ali zdravju škodljivo ter kot tako opredeljeno v Izjavi o varnosti, mu pripada dodatno najmanj 1 dan letnega dopusta.
 • V primeru, da delavec dela v deljenem delovnem času in prekinitev traja dve uri ali več, mu pripada dodatno 1 dan letnega dopusta.
 • Na osnovi zahtevnosti dela, delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta za delo III. do VII. stopnje zahtevnosti 1 dan,
 • Delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta za delo pri zadnjem delodajalcu:
  · od 5 do 10 let 1 dan,
  · nad 10 do 15 let 2 dni,
  · nad 15 do 20 let 3 dni,
  · nad 20 let 4 dni.

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, pri čemer mora en del trajati najmanj dva tedna.
V skladu s 161. člen ZDR, ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Kategorija: Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!