JAVNI RAZPIS za izbiro  izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini DIVAČA – za leto 2018

| 10. 4. 2018

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno
besedilo (UPB-2), 27/08 – odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), Zakona o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr., 82/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni
list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17 ), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih
razpisov v občini Divača – za leto 2018, Občina Divača objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZBRANIH IZVAJALCEV PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA – ZA LETO 2018 Predmet razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Divača ali se financirajo iz drugih proračunskih postavk v občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju občine Divača oziroma za občane občine Divača v letu 2018.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa niso namenjena za sofinanciranje:
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena 
sredstva iz drugih virov, 
• investicij.

Javni razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS. Več informacij najdete na: www. divaca.si

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!