Kaj morajo vedeti tuja podjetja oz. podjetniki, ki se vpisujejo v davčni register na podlagi obrazcev DR-03 in DR-04 ?

| 4. 5. 2018

 FURS je na svojih spletni strani dne, 25.04.2018 popravlja oz. dopolnjuje odgovor na vprašanje Kaj morajo vedeti tuja podjetja oz. podjetniki, ki se vpisujejo v davčni register na podlagi obrazcev DR-03 in DR-04, katerega navajamo  v nadaljevanju.

Tuje podjetje oz. podjetnik, ki želi opravljati dejavnost v Sloveniji preko podružnice ali drugače, mora svojo dejavnost prijaviti. Za davčne namene se mora vpisati v register davčnih zavezancev.

Dejavnost, ki jo nerezidenti opravljajo v Sloveniji, lahko predstavlja obstoj poslovne enote nerezidenta oz. stalne poslovne enote v Sloveniji. Dohodki iz takšne dejavnosti so tako v skladu s slovensko nacionalno davčno zakonodajo kot tudi z relevantno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, obdavčeni v Sloveniji.

Tuje podjetje je namreč zavezanec za davek v Sloveniji samo od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. Dohodek tujega podjetja – nerezidenta, ki je dosežen v poslovni enoti ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ima svoj vir v Sloveniji, če se poslovna enota nahaja v Sloveniji.
Poslovna enota nerezidenta oz. stalna poslovna enota je podrobneje opredeljena v odgovorih na zgornja vprašanja.

V Sloveniji bo obdavčen del dohodka nerezidenta, ki se lahko pripiše njegovi poslovni enoti. Obdavčljiv pripisan dohodek podjetja oz. podjetnika je treba davčnemu organu napovedati v davčnem obračunu. Takšen dohodek je določen na osnovi pravil o transfernih cenah in poslovnih knjig, ki se morajo voditi v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. V primeru, da omenjena dokumentacija ni pripravljena v slovenskem jeziku, mora tuje podjetje oz. podjetnik na zahtevo davčnega organa zagotoviti overjen prevod zahtevane dokumentacije. V posebnih primerih, ko so dejavnosti poslovne enote nerezidenta takšne narave (npr. trženjske dejavnosti, kot so raziskave trga, javnega mnenja, marketinška dejavnost ipd.), da ne ustvarjajo lastnih prihodkov za enoto in so prihodki oz. dobiček enoti pripisani na podlagi metod o transfernih cenah, je poslovna enota dolžna utemeljiti vsak vnos v davčnem obračunu s pomočjo priložene dokumentacije, ki mora poleg dokumentacije o transfernih cenah vključevati tudi poslovne knjige povezanega tujega podjetja oz. podjetnika, poslovne listine, pogodbe in druge relevantne dokumente.

Davek od dohodkov pravnih oseb se v Sloveniji plačuje preko davčnega obračuna po stopnji namesto 17 kar 19 %. Obračun je treba vložiti pri davčnem organu v treh mesecih od začetka tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto (običajno do 31. marca, kadar je davčno leto enako koledarskemu). V njem se uveljavljajo davčne olajšave. Drugačni roki so določeni za zavezance v posebnih okoliščinah, kot so stečaj, združitev, delitev, likvidacija ipd oz. kadar uveljavljajo poseben način obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v višini 70 % davčno priznanih prihodkov. Več informacij o tem načinu obdavčitve in izpolnjevanju davčnih obveznosti je mogoče najti pod vprašanji in odgovori v rubriki Davek od dohodkov pravnih oseb oz. v rubriki Dohodnina od dohodka iz dejavnosti.

Poslovna enota nerezidenta ima tudi obveznost plačnika davka in je dolžna izračunati, odtegniti in plačati davek od tistih dohodkov, od katerih se plačuje davčni odtegljaj.

Če nerezident kot samozaposleni opravlja dejavnost v poslovni enoti ali preko poslovne enote oz. nerezidenta v Sloveniji in je v Sloveniji prisoten več kot 183 dni v kateremkoli obdobju 12 mesecev, je v skladu s slovensko zakonodajo ob upoštevanju konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, kadar je ta sklenjena, zavezanec za dohodnino.

Davčna obveznost takšnega zavezanca se razlikuje od obveznosti podjetja, ki v Sloveniji opravlja dejavnost v poslovni enoti ali preko poslovne enote nerezidenta. Zavezanec mora oddati drugačen davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in izračunati akontacijo dohodnine po dohodninski lestvici. Tudi samozaposleni oz. samostojni podjetnik nerezident lahko pod določenimi pogoji izbere sistem obdavčitve, kjer se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini namesto 70 kar 80 % davčno priznanih prihodkov. Več podrobnejših informacij v zvezi s posebnostmi obdavčitve samostojnih podjetnikov oz. samozaposlenih lahko najdete med odgovori na vprašanja pod rubriko Dohodnina od dohodkov iz dejavnosti.

Vir: FURS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!