Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice- usposabljajmo lokalno

| 6. 7. 2018

Pridobite usposobljene kandidate za deficitarne poklice na svojem območju …

V programu sodelujete na podlagi javnega povabila.

Usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice izvajate v skladu s programom, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Poglejte si seznam deficitarnih poklicev po območnih službah.
Seznam Koper: gradbeni delavec; delavec za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih; kuhinjski pomočnik; kuhar; natakar; varilec; CNC operater; pek kruha in peciva; računovodja; orodjar

Kaj vam omogoča javno povabilo?

 • Brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in preverite, kako se vključujejo v vaše delovno okolje.
 • Usposabljate jih za delovno mesto v deficitarnih poklicih, v katerih se soočate s pomanjkanjem ustreznih kandidatov.
 • Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.
 • Po končanem usposabljanju se odločite glede njihove zaposlitve.

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti.

Ne prezrite!

Na javnem povabilu ne morete kandidirati delodajalci, ki sodite v naslednje dejavnosti SKIS (Standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev):

 • S.11001 Javne nefinančne družbe,
 • S.12201 Javne družbe, ki sprejemajo vloge,
 • S.12301 Javni skladi denarnega trga,
 • S.12401 Javni investicijski skladi,
 • S.12501 Javni drugi finančni posredniki in
 • S.13 Država.

Kdo so lahko udeleženci?

Na usposabljanje vam napotimo brezposelne, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih in katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice.

Pri napotitvah v program, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost:

 • brezposelnim v starostni skupini od 30. do 49. leta,
 • brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Pomembno:

V usposabljanje se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

 • jim je pri vas prenehala ali jim je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev,
 • so se pri vas v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe na javno povabilo že usposabljali na delovnem mestu ali so bili pri vas v navedenem obdobju že vključeni v program Usposabljamo lokalno, v javna dela ali delovni preizkus,
 • so bili v zadnjih 12 mesecih pred začetkom usposabljanja že vključeni v enako ali podobno usposabljanje oziroma delovni preizkus.

Kako se izvaja usposabljanje?

Usposabljanje na delovnem mestu lahko izvajate za deficitarne poklice, opredeljene lokalno po naših območnih službah, če je bila vaša ponudba izbrana na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvedbi programa.

Usposabljanje traja 3 mesece in poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. Izvedete ga v skladu s programom, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. Udeleženci so v času usposabljanja še naprej prijavljeni pri nas.

Udeležence usposabljate po programu in ob zagotovljenem mentorstvu praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti udeleženec prost drug dan v tednu. Usposabljanje ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev. Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v potrebnem obsegu (najmanj 90 ur) za doseganje namena usposabljanja. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, morate udeležencem zagotoviti vsa obvezna zavarovanja po veljavni zakonodaji.

Pred začetkom usposabljanja morajo kandidati najprej podpisati zaposlitveni načrt, nato uspešno opraviti zdravniški pregled, na katerega jih napotite, in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program.

Vsa sposabljanja za deficitarne poklice se morajo zaključiti do 30.10.2019.

Katere stroške vam povrnemo?

Upravičene stroške vam povrnemo v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja.

Strošek izvedenega usposabljanja znaša 493 EUR za udeleženca.

Povračilo stroškov uveljavljate na podlagi zahtevka, ki nam ga izstavite kot eRačun, in vseh zahtevanih dokazil o izvedenem usposabljanju.

Katere stroške povrnemo udeležencem?

Udeležencem usposabljanja lahko povrnemo naslednje upravičene stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan dejanske udeležbe na usposabljanju, znaša 0,13 EUR za vsak kilometer razdalje od kraja bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR, za prejemnike denarnega nadomestila pa 1,50 EUR, in sicer za vsako uro dejanske udeležbe na usposabljanju.

Stroške povrnemo na podlagi dokazil, ki jih v pogodbenem roku zagotovite izvajalci usposabljanja (lista prisotnosti in evidenca ur mentorja).

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo na predpisanem obrazcu po pošti ali osebno v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na sedež vašega podjetja.

Ponudbo lahko oddate le za deficitarne poklice, ki so navedeni v javnem povabilu za tisto območno službo, kjer je sedež vašega podjetja (1. poglavje). V eni ponudbi lahko predlagate  več deficitarnih poklicev. Poglejte si seznam deficitarnih poklicev po območnih službah.

Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe usposabljanja iz predhodne ponudbe že zaključena. 

Z vsako oddano ponudbo lahko kandidirate za usposabljanje omejenega števila brezposelnih, odvisno od števila vaših zaposlenih in od zaposlovanja udeležencev po zaključenem usposabljanju, kot je opredeljeno v javnem povabilu.

Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 28.6.2019 do 12:00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo objavimo na spletni strani.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!