Zaživel zakon o spodbujanju investicij

| 24. 7. 2018

Začenja se uporabljati zakon o spodbujanju investicij, ki med drugim izenačuje domače in tuje investitorje pri dostopu do državnih spodbud ter opredeljuje strateške investicije.

Zakon bo tako omogočil iste ukrepe spodbujanja investicij tako za domače kot za tuje vlagatelje, medtem ko je zakonodaja do zdaj določala le ukrepe za spodbujanje tujih investicij, kar je postavljalo domače investitorje kljub nekaterim drugim podpornim instrumentom v neenakovreden položaj.

Zakon tako določa oblike investicijskih spodbud ter pogoje in postopek njihovega dodeljevanja. Med spodbudami so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere ter možnost, da bo lahko občina na podlagi neposredne pogodbe proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od tržnih.

Zakon opredeljuje tudi strateško investicijo. To bo v predelovalni in storitveni dejavnosti investicija v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 delovnih mest, v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa v vrednosti vsaj 20 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 200 delovnih mest.

Za vsako strateško investicijo bo skrbela delovna skupina, ki bo med drugim koordinirala pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, okoljevarstvenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja.

Zakon bo za takšne investicije omogočil tudi razlastitev, če bo izkazan javni interes in naj bi določena investicija prispevala k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti, zaposlovanja in skladnega regionalnega razvoja.

Za namen spodbujanja investicij po zakonu je v naslednjih dveh letih v finančnem načrtu gospodarskega ministrstva predvidenih nekaj več kot 24 milijonov evrov.

Vir: STA, www.sta.si

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!