Visoki zneski dodatno obračunanega davka – v inšpekcijskem nadzoru ugotovljeni fiktivni računi, stroški za zasebno rabo ter gotovinski dvigi

| 6. 8. 2018

Finančna uprava je v inšpekcijskem nadzoru ugotovila neupravičeno uveljavljen DDV v višini več kot 87.000 EUR ter neobračunano akontacijo dohodnine več kot 104.000 EUR V postopku davčno inšpekcijskega nadzora je je davčni organ ugotovil,
da je zavezanec za davek v poslovnih knjigah za leto 2015 in posledično v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb previsoko izkazal odhodke v skupnem znesku 364.521,13 EUR, in sicer iz naslova stroškov obračuna amortizacije, stroškov nabave blaga in storitev za namene vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, stroškov nabave blaga za zasebne namene in stroškov
nabave storitev, ki so bili izkazani na podlagi fiktivnih računov.

Davčni organ je v postopku na osnovi dejanskega stanja ugotovil, da je zavezanec za davek prejel in evidentiral več računov za nabavo blaga in storitev za zasebno rabo in več računov za katere je bilo ugotovljeno, da so posli in računi fiktivni, na podlagi katerih je zavezanec neupravičeno uveljavljal pravico do odbitka vstopnega DDV v skupnem znesku 87.273,90 EUR.

V postopku davčno inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je bilo s transakcijskih računov zavezanca za davek opravljenih več gotovinskih dvigov denarnih sredstev, v skupnem znesku 132.005,00 EUR. Zavezanec za davek v postopku ni predložil zahtevane dokumentacije ali verodostojnih listin, ter kakršnihkoli drugih podatkov iz katerih bi lahko bilo dejansko razvidno na podlagi česa in za kakšne namene so bila uporabljena denarna sredstva dvignjena v obliki gotovine. Davčni organ mu je odmeril dodatno obveznost za plačilo akontacije davka (dohodnine) od drugih dohodkov po stopnji 25%, in sicer v skupnem znesku 82.293,59 eur.

Zavezanec za davek je zakonitemu zastopniku v obliki plačil računov za nabavo blaga in storitev za zasebne namene izplačal drugi dohodek. Ker pri tem ni izračunal in plačal akontacije dohodnine od drugih dohodkov kot plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja je davčni organ v inšpekcijskem postopku obračunal in odmeril dodatno obveznost za plačilo akontacije davka (dohodnine) od drugih dohodkov po stopnji 25% v skupni višini 21.927,80 EUR.

Vir: FURS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!