Pridobitev potrdila A1

| 6. 8. 2018

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti
potrdilo A1. S potrdilom delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Delodajalec lahko čezmejno izvaja storitev pod pogojem, da:
• običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
• ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
• napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve,
• se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
• se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

Pogoje za pridobitev potrdila A1 delodajalec izkaže:
• da je vpisan v Poslovni register Slovenije najmanj 2 meseca,
• da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom in ni blokiran,
• s številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo
delo v Republiki Sloveniji,
• z izjavo delodajalca o opravljanju dejavnosti, ki jo izpolni na vlogi,
• delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje,
• delodajalec je v opazovanem obdobju predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in
• delodajalec nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Samozaposlena oseba pa lahko izvaja storitve čezmejno če:
• običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
• se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je samozaposlena oseba registrirana v Republiki Sloveniji in
• se storitev izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve.

Izpolnjevati mora sledeče pogoje:
• najmanj dva meseca je vpisana v Poslovni register Slovenije,
• najmanj dva meseca je že vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi samozaposlitve,
• nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in
• pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost.

ZZZS preverja izpolnjevanje pogojev napotenega delavca na osnovi podatkov evidence zavarovanih oseb in izbranih
potrdil A1.
Vlogo za pridobitev oz. izdajo potrdila A1 lahko delodajalec ali samozaposlena oseba vloži največ 30 dni pred predvidenim
pričetkom čezmejnega opravljanja storitve. Vlogo za pridobitev in vlogo za predčasno prekinitev potrdila A1 je možno oddati le preko SPOT portala (dosedanji portal eVEM). Za izdajo potrdila A1 preko SPOT portala lahko zaprosi zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali pooblaščena oseba, katero pooblasti zakoniti zastopnik za izvajanje tega postopka.
Pogoje za začasno izvajanje storitev v drugi državi članici določa Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).
Vir: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) (Ur.RS l. 10/2017).

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!