Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 8388.

| 29. 8. 2018
V skladu s 75. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 58/17), je Komisija za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne plače določene s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za lesarstvo povečajo za 2,7 %, zato pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
in
kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
sklepata
A N E K S  št. 1
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 58/17)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge, ki se na novo glasi:
»Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih od 1. 7. 2018 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača v EUR
I. Enostavna dela
462,65 EUR
II. Manj zahtevna dela
505,09 EUR
III. Srednje zahtevna dela
556,57 EUR
IV. Zahtevna dela
616,90 EUR
V. Bolj zahtevna dela
689,49 EUR
VI. Zelo zahtevna dela
805,34 EUR
VII. Visoko zahtevna dela
907,13 EUR
2. člen 
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen 
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2018.
Ljubljana, dne 4. julija 2018
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik
Lojze Raško l.r.
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje lesne
in pohištvene industrije
Predsednik
Alojz Burja l.r.
Neodvisnost – KNSS
Predsednica
Evelin Vesenjak l.r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Bogdan Božac l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 17. 7. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-34 o tem, da je Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 18/13.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Lesarstvo in mizarstvo, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!