Novosti gradbenega zakona – vpisa v imenik vodij del

| 24. 10. 2018

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1. junija 2018, regulirata poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del. Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen).
Z ZAID je predpisan nov imenik pooblaščenih inženirjev, z GZ pa uveden imenik vodij del. Tega bodo vodile Inženirska zbornica (IZS) za inženirje in tehnike, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za delovodje in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) za mojstre ter nosilce dejavnosti po Obrtnem zakonu, vsaka svojega.
Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
  • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del (pogoj iz te alineje je izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v Imenik vodij del pri OZS).

Navodila in pogoji vpisa v Imenik vodij del – Vlogo za vpis v Imenik vodij del mora posameznik oddati na obrazcu za vpis, ki je objavljen na naši spletni strani (obrazec lahko natisnete). Vloga mora biti pravilno izpolnjena.
V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del. 

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:

  • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali
  • če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.

Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti: dokazilo o državljanstvu, spričevalo o mojstrskem izpitu ali potrdilo o vpisu v Obrtni register, če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti, dokazilo o zaposlitvi, dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR), dokazilo o plačani vpisnini (stroški postopka so navedeni na vlogi).
Na MOP med drugim pravijo, da je tudi temu (razčiščevanju, urejanju, prilagoditvam,….) namenjeno dveletno prehodno obdobje, ki je zakonsko določeno. Nova zakonodaja prinaša oz. določa več prehodnih obdobij in za vpis v imenik vodij del je bilo to vedno 2 leti, šteje se od 1.6.2018 dalje. So pa še druga prehodna obdobja po novi gradbeni zakonodaji: glede uporabe starih predpisov, glede možnosti vpisa pridobljenih pravic za nadzorstvo, glede informatizacije postopkov, glede izdelave projektne dokumentacije, glede legalizacij,….., nekateri prehodni roki so določeni v mesecih ali letih, nekateri pa z datumi in letnicami, tako, da če kdo ni
bil pozoren, je te informacije zlahka preslišal ali pomešal.
Še glede tistih, ki se jim ni potrebno vpisati. Torej zakon pravi, da se ni potrebno vpisati izvajalcem, ki opravljajo dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte.
V ta namen smo na OOZ Sežana dne, 20. septembra 2018 organizirali predavanje Vpis v imenik vodij del na podlagi Gradbenega zakonakaterega je predaval Janko Rozman in podrobno obrazložil vse nejasnosti, ki se v praksi pojavljajo v zvezi z vpisom v
imenik vodij del.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!