Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

| 26. 11. 2018

V Ur. l. RS št. 65/2018 z dne 5.10.2018 je bil objavljen Javni poziv, katerega predmet so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
1. toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
2. toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
3. toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
4. zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
5. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
6. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
7. zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
8. vgradnja sprejemnikov sončne energije;
9. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
10. vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
11. optimizacija sistema ogrevanja;
12. naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
13. gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
14. izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
15. vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
16. uvedba sistema upravljanja z energijo;
17. ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
18. naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR. Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.
UPRAVIČENE OSEBE so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah, ki nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1. točke tega poziva in so investitorji naložbe, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.
Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 5.10.2018 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur.l RS oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na telefonsko številko 01/ 241 48 20 oz. po mailu ekosklad@ekosklad.si
Več informacij na: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!