Letno poročilo

| 4. 12. 2018

Letno poročilo je vaše komunikacijsko sredstvo, s katerim predstavite podjetje zunanjim in notranjim uporabnikom ter prikažete, kakšni so vaši rezultati.
Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. S poslovnim poročilom predstavite svoje uspehe, delo in vašo vizijo v prihodnosti. V vašem računovodskem poročilu pa so prikazani računovodski izkazi.
Računovodski izkazi se uporabljajo za vodenje podjetja, t.j. presojanje, ali se določene aktivnosti v podjetju splačajo, presojate učinkovitost posameznih akcij in se glede na dobičkonosnost odločate.
Pomembni pa so tudi za zunanje uporabnike, npr. za bonitetne hiše, finančne analitike, posojilodajalce itd. Tabela povzeta iz spletne strani  https://www.ajpes.si/letna_porocila/splosno#b224

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva imate čas do 31. marca 2019, da Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes)
predložite letna poročila, ki morajo biti sestavljena iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida – bilance uspeha.
Velike, srednje ter majhne družbe, ki trgujejo z vrednostnimi papirji, pa morate v letno poročilo vključiti še izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo, ki obsega pogled poslovodstva na rezultate poslovanja.
Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, praznik ali kak drug dan, ko AJPES ne dela, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.
Če je poslovno leto enako koledarskemu, je rok za predložitev letnih poročil za oba namena enak (razen za revidirana in konsolidirana letna poročila).

KOMU NI POTREBNO ODDATI LETNEGA POROČILA
Letnega poročila ne oddajo osebe, ki so poslovni subjekti, a niso registrirani kot samostojni podjetniki. To so: registri rani odvetniki, notarji, samostojni kulturni delavci, zobozdravniki, novinarji, profesionalni športniki, normiranci.
Normiranci morajo pripraviti le davčni obračun oziroma obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se pripravi na podlagi evidence izdanih računov, nato pa se na podlagi teh podatkov ugotovi zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. Davčnega obračuna jim ni potrebno pošiljati Ajpesu, poslati pa ga morajo na Finančno upravo RS, prav tako do 31. marca 2019.

PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA
Po podatkih Ajpesa lahko predložitev letnega poročila potrdite na dva načina, in sicer:

· s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali
· z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga pristojni izpostavi AJPES posredujete osebno ali po pošti s povratnico.
Vir: https://data.si/blog/2016/01/19/samostojni-podjetniki-ne-pozabite-na-letno-porocilo/

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!