Znižanje davkov ob koncu leta

| 4. 12. 2018

Bliža se konec leta, s tem pa tudi rok za oddajo davčnega obračuna. Ste letos poslovali nad pričakovanji? Imate visoko davčno osnovo? Lahko osnovo znižate? Kaj morate storiti? Davčno osnovo lahko znižate z davčno priznanimi odhodki in davčnimi olajšavami.
1. ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE Z DAVČNO PRIZNANIMI ODHODKI:

  • zahvalite se zaposlenim za dobro opravljeno delo z nagrado, božičnico, stimulacijo ali zabavo (dohodninska obravnava posamezne vrste izplačila je različna, z davčnega vidika pa je strošek davčno priznan, v kolikor je dohodek predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini);
  • v decembru obdarite otroke zaposlenih (za davčno priznan odhodek se šteje darilo otroku zaposlenega do dopolnjenega 15 leta, dano v mesecu decembru, pri čemer vrednost darila ne sme presegati 42 eur);
  • pogostite in obdarite poslovne partnerje (odhodki so davčno priznani le v višini 50%);
  • postanite sponzor (namenite sredstva športnim organizacijam in hkrati oglašujte podjetje);
  • pripoznajte odhodke za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 eur, takoj ob prenosu v uporabo;
  • oblikujte rezervacije
  • za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi (rezervacije so davčno priznan odhodek v višini 50% oblikovanega zneska oziroma v višini 100% za rezervacije, ki jih morate oblikovati skladno s SRS in niso naštete);
  • oslabite zaloge (le če knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo vrednost),
  • opravite oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev (le če knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost).

2. ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE Z OLAJŠAVAMI:
– OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ
Olajšava se prizna v višini 100% vlaganj. Olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj lahko uveljavljajo zavezanci, ki vlagajo v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti oz. v nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Zahteva se skrbno vodenje dokumentacije za posamezen projekt (poslovni načrt). Predlagam pazljivost, saj FURS izvaja skrbne preglede zavezancev, ki so v preteklosti uveljavljali tovrstno olajšavo.
– OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OPREMO IN NEOPREDMETENA SREDSTVA
Davčno osnovo lahko znižamo za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva, razen investicij v pohištvo in pisarniško opremo in motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza EURO VI, investicij v dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter podobne pravice. Olajšava se prizna v višini 40% investiranega zneska.
– OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE
Olajšava za novo zaposlitev za nedoločen čas, osebe mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki je bila vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljena kot brezposelna oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje in v zadnjih 24 mesecih ni bila zaposlena pri zavezancu ali njegovi povezani osebi. Zavezanec
v davčnem obračunu uveljavlja 45% plače te osebe, za prvih 24 mesecev zaposlitve.
Prav tako se olajšava prizna zavezancu, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Višina olajšave:
– 50% plače invalida
– 70% plače invalida s 100% telesno okvaro in gluho osebo
– 70% plače za invalide nad predpisano kvoto (invalidnost ne sme biti posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu).
– OLAJŠAVA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA V STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 
Olajšavo lahko koristi zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Olajšava se določi v višini plače te osebe, vendar ne več kot 20% povprečne mesečne plače v RS za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.
OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Delodajalec, ki v skladu s pogoji iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja delno ali v celoti plačuje premije v korist delojemalcev zavarovancev izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v RS ali državi članici EU, lahko koristi olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Višina olajšave:
24% obveznih prispevkov za PIZ in ne več kot 2.819,09 EUR.
DONACIJE
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, ekološke, športne, religiozne namene in druge splošno koristne namene v višini 0,3% obdavčenega prihodka v davčnem letu.
Dodatno olajšavo v višini 0,2% obdavčenega prihodka v davčnem letu je možno uveljaviti za izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene.
Vir: Jasmina Malnar Molek, svetovalka OZS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!