Javna povabila omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev

| 4. 12. 2018

Na podlagi javnega povabila lahko pridobite:
· subvencijo za zaposlitev brezposelnih,
· povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelnih.

AKTUALNA JAVNA POVABILA
a) Usposabljanje na delovnem mestu za osebo z mednarodno zaščito 2018/2019 

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 29. 11. 2019 do 12. ure. Za leti 2018 in 2019 je na voljo okvirno 150.000 EUR, zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

b) Delovni preizkus 2018/2019 Javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS, dne 1.8.2018. Povabilo je odprto do
23.10.2019, ko se izteče končni rok za vložitev ponudb. Na voljo je skupaj 1,8 milijona EUR iz slovenskega proračuna. Predvidena je vključitev 2.000 brezposelnih, ki so prijavljeni pri Zavodu.

c) Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do
27.12.2019.

č) Usposabljamo lokalno – za deficitarne poklice 

Usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice v lokalnem okolju in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.

Vključijo se lahko brezposelni, prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece. Prednost imajo osebe med 30.in 49. letom. Za leti 2018 in 2019 je na voljo 882.000 EUR. Odprto do razdelitve sredstev, najdlje do 28.6.2019. 

d) Aktivni do upokojitve
Subvencija do 11.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Ponudbe oddate elektronsko najdlje do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev.

e) Zaposli me 2018/2019
Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev. Za obdobje 2017–2019 je na voljo dobrih 50 milijonov EUR. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.7.2019.
Za dodatna pojasnila glede pogojev in prijave na javno povabilo dobite na Zavodu RS za zaposlovanje ali po mailu kontaktni.center@ess.gov.si

Previdno pri razpisih – NAPAKE, zaradi katerih lahko ostanete brez nepovratnih sredstev
Podjetja na javnih razpisih vedno težje pridejo do nepovratnih sredstev za financiranje vlaganj v raziskave in razvoj. Konkurenca je vse večja, tudi projekti so bolje pripravljeni. Uspeh pri črpanju nepovratnih sredstev je posledično zelo nizek. Več kot polovica prijavljenih projektov na slovenskih razpisih (RRI sklop 2) je neuspešnih, pri prijavah v Bruselj pa je delež še mnogo višji. Neuspešnih je več kot 90 odstotkov prijav.
Na kaj je potrebno paziti še pred prijavo Priprave na razpis se ne začnejo, ko na ministrstvu ali podjetniškem skladu razpišejo (ne)povratna sredstva, ampak že mnogo prej. Velikokrat namreč podjetja ne izpolnjujejo osnovnih pogojev, zaradi česar njihovo prijavo zavrnejo kot neustrezno.

To se lahko zgodi, ko:
· niso poravnani vsi davki in prispevki Paziti morajo, da imajo vsi člani konzorcija na dan oddaje vloge in tudi skozi celotno obdobje trajanja projekta poravnane vse davke in prispevke.
· ima podjetje manj kot 30 odstotkov kapitala v obveznostih do virov sredstev Veliko podjetij naredi napako s tem, ko si pred koncem poslovnega leta na vse zakonske dopustne načine znižuje dobiček, da bi posledično plačala čim manj davka. Toda s tem si delajo medvedjo uslugo.
· projekt vsebinsko ni skladen z namenom razpisa Izvajalec je namreč dolžan izvajati programe in projekte, ki so predmet financiranja, v skladu s cilji javnega razpisa. 
· ima podjetje slabo boniteto (Gvin ali Ajpes) Medtem ko bonitetna ocena pri evropskih razpisih nima večjega pomena, je pri slovenskih velikokrat zelo pomembna. Pri nekaterih je to celo eden od izločitvenih pogojev. Pri razpisih podjetniškega sklada (garancije za bančna posojila s subvencijo obrestne mere) se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo slabšo boniteto kot D2. Ko se potegujejo za vavčerje, pa morajo izkazovati najmanj boniteto C. Za podjetja ni pomembno le, da imajo zdravo računovodsko bilanco, ampak je odvisno tudi to, v kateri dejavnosti poslujejo (npr. podjetja s področja gradbeništva zaradi stanja v panogi samodejno prejmejo slabšo oceno). Na boniteto slabo vplivajo tudi tožbe, blokade računov in plačilni roki.
· je podjetje v težavah Kot takšna so označena podjetja, ki so insolventna, imajo negativni kapital ali pa nakopičene izgube presegajo polovico osnovnega kapitala. Posledično ne morejo priti do sredstev.

Podjetja morajo biti pozorna tudi pri pripravi  RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Običajno je vlogi potrebno priložiti poslovni načrt, ob večjih vrednostih projekta pa so večje tudi zahteve za predložitev investicijske dokumentacije:
· če se vrednost investicije giblje od 300 do 500 tisoč evrov – dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);
– če presega 500 tisoč evrov – investicijski program (IP);
– ko preseže 2,5 milijona evrov – predinvesticijska zasnova (PIZ)
Pri večjih vrednostih projektov se torej predstavi ne le podjetje in poslovanje, ampak se je potrebno pri tržnih in drugih analizah osredotočiti na  podrobnosti same investicije.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!