Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

| 27. 12. 2018

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom H2020.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok: Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, Tel: (01) 400-59-73, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in 3. 12. 2018 na spletni strani agencije: www.arrs.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!