Slovenski podjetniški sklad ponuja mikroposojila manjšim slovenskim podjetjem

| 10. 1. 2019
Predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke so podpisali finančni sporazum, s čimer je Slovenski podjetniški sklad pridobil 28 milijonov evrov iz Sklada skladov. Kohezijska sredstva za prva dva instrumenta so
namenjena financiranju manjših slovenskih podjetij.

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikroposojila manjšim slovenskim podjetjem

Razpisna organizacija SID bankaSlovenski podjetniški sklad
Trajanje 09.01.2019 – 31.12.2019

Na podlagi finančnega sporazuma, ki sta ga podpisala Slovenski podjetniški sklad in SID banka, je Podjetniški sklad pridobil nadaljnjih 28 milijonov evrov iz Sklada skladov. SID banka je sicer doslej iz Sklada skladov finančnim posrednikom zagotovila že 73 milijonov evrov kohezijskih sredstev za prva dva instrumenta; torej za raziskave, razvoj in inovacije ter mikroposojila. Z vzvodom bo tako slovenskim podjetjem in drugim končnim prejemnikom omogočila financiranje v višini vsaj 110 milijonov evrov.

Pomembnega pomena je tudi sodelovanje med javnimi spodbujevalnimi institucijami. Na tak način se namreč veča in sistematizira finančne instrumente, ki so na voljo slovenskemu gospodarstvu in drugim končnim prejemnikom.

Do leta 2023 bo tako prek Slovenskega podjetniškega sklada na voljo 42 milijonov evrov finančnih spodbud v obliki mikroposojil. Ta so namenjena samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem ter zagonskim podjetjem. Če bi se pojavile potrebe po dodatnih sredstvih, je možno le-ta naknadno tudi povečati.

Prednosti mikroposojil:

  • ugodna obrestna mera
  • daljša ročnost (do 5 let)
  • moratorij na odplačilo glavnice (do 2,5 leta)
  • enostavno zavarovanje
  • nižji pogoji poslovanja

Višina dodeljenega kredita

Višina mikrokredita lahko znaša med 5.000 in 25.000 evrov. Pri tem se lahko financira tudi 100 % upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela.

Namen dodeljevanja mikrokreditov

Namen mikroposojil je v povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in spodbujanju razvoja slovenskih podjetij. Pridobivanje ustreznih virov je za podjetja velikokrat težavno. S problemi na tem področju se soočajo predvsem samostojni podjetniki in zagonska podjetja.

Več o sredstvih si preberite tukaj.

O Skladu skladov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju. S tem se je oblikoval Sklad skladov, ki je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev do leta 2023. Z oblikovanjem sklada je prišlo do pomembnega prehoda od nepovratnih k povratnim sredstvom. Sredstva se podjetjem posredujejo prek finančnih posrednikov; bank, hranilnic in javnih skladov.

Namen je s trajnostno uporabo evropskih kohezijskih sredstev financirati gospodarsko rast in razvoj, inovacijska vlaganja ter tekoče poslovanje z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja.

Finančni instrumenti so razdeljeni na naslednja področja:

  • raziskave, razvoj in inovacije
  • konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij
  • energetska učinkovitost
  • urbani razvoj

V okviru Sklada skladov je zagotovljenih 253 milijonov evrov povratnih sredstev evropske kohezijske politike (EKP).

Kategorija: Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!