JAVNO POVABILO – »USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU« 2019

| 10. 1. 2019

Zavod RS za zaposlovanje jedne 3. 12. 2018 na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil javno povabilo – »usposabljanje na delovnem mestu« 2019.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«.

Rok razpisa od 7.12.2018 oz. do najkasneje 31.5.2019 do 23.59 ure

Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno.

UDM lahko traja 2 ali 3 mesece. V obdobju odobrenega trajanja se usposabljanje praviloma izvaja brez prekinitev, ob upoštevanju pravil časovnega poteka (točka 5.3 tega javnega povabila).

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 vključenih oseb. Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva v primeru 2-mesečnega usposabljanja in najmanj 90 ur v primeru 3-mesečnega usposabljanja, praviloma mesečno 30 ur mentorstva. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano minimalno število opravljenih mentorskih ur.

Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani http://ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!