SPODBUDE ZA MSP V LESARSTVU 2019-2020

| 10. 1. 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je na svoji spletni strani dne 14.12.2018 objavilo razpis spodbud za msp v lesarstvu 2019-2020.

Višina subvencije: 50.000 – 500.000 EUR

Namen je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%). Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

NAVODILA ZA PRIJAVO

Za sodelovanje na javnem razpisu mora prijavitelj predložiti vlogo na sedež Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) do 20.02.2019, do 23:59.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Prijavitelj mora predložiti poslovni načrt, ki mora zajemati analizo poslovanja za leto 2016 in 2017 ter bodoče poslovanje še najmanj 3 leta po zaključku operacije. Poslovni načrt mora zajemati tudi predstavitev podjetja, predstavitev operacije ter prihodnje poslovanje. Podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in likvidnost do vključno leta 2021. Prav tako je treba predstaviti učinke operacije, ki bodo omogočali merjenje rezultatov. Učinke uvajanja (proizvodnje) novega izdelka, rasti in zaposlovanja je potrebno konkretizirati ter s tem povezane stroške upoštevati v finančnih projekcijah (npr. število delovnih mest, povečana dodana vrednost na zaposlenega, povečan tržni delež…).

Prijavitelj mora tudi obvezno izpolniti Obrazec 1 Prijavni list in tabele v Obrazcu 2 Finančna konstrukcija, jih izpolniti in posredovati v tiskani in elektronski obliki. Natisnjeni Prijavni list in tabele Obrazca 2 mora prijavitelj potrditi s podpisom in žigom ter jih priložiti vlogi.

Več informacij in celotno razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani MGRT:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164

Kontaktna oseba: Sebastijan Milovanovič-Jarh, e-pošta: sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!