OOZ Sežana

Predlog sprememb zddv-1 veljavnih od 1.1.2019

| 8. 3. 2019

Ministrstvo za finance je julija na svojih spletnih straneh objavilo predlog sprememb ZDDV-1, ki naj bi se začele uporabljati s 1. 1. 2019. Glavni namen sprememb je vnos določb Direktive Sveta (EU) 2016/1065 glede obravnave kuponov in določb Direktive Sveta (EU) 2017/2455 v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, v slovenski pravni sistem. Iz druge direktive se v ZDDV-1 prenašajo določbe vezane na opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Tiste določbe drugo navedene direktive, ki se nanašajo na prodajo blaga na daljavo (in ki v tem članku niso obravnavane), pa bomo morali prenesti v slovensko DDV zakonodajo do 1. 1. 2021. V tem članku so predstavljene spremembe glede obravnave kuponov in nekatere druge pomembnejše spremembe.

  1. Kuponipo novem bomo razlikovali med enonamenskimi in večnamenskimi kuponi.

Enonamenski kupon je tisti kupon, za katerega je ob izdaji znan kraj dobave blaga ali opravljanja storitev, na katere se nanaša kupon in DDV, ki ga je treba plačati za navedeno blago ali storitev. Prenos enonamenskega kupona se šteje kot dobava blaga ali storitev, zato je treba DDV obračunati že ob prodaji oz. prenosu kupona. Večnamenski kupon je definiran kot vsak kupon, ki ni enonamenski kupon. Prenos večnamenskega kupona ni predmet DDV. Izročitev blaga ali storitve, ki se plača z večnamenskim kuponom pa se šteje kot dobava blaga ali storitve, od katere je treba obračunati DDV.

  1. Sprememba obresti iz 88.b in 88.c člena ZDDV-1

Obresti v primeru popravljanja napak v obračunu DDV (88.b člen) in ob naknadni predložitvi obračuna DDV (88.c člen) se obračunavajo po obrestni meri, ki je enaka EURIBOR-u za ročnost enega leta povečanem za pribitek, katerega višina je odvisna od tega s kakšno zamudo se popravlja napaka oz. naknadno oddaja obračun DDV (1, 2, 3 ali 4 odstotne točke). Od 1. 1. 2019 bo obrestna mera usklajena z obrestno mero za primer samoprijave iz 55. člena Zakona od davčnem postopku (ZDavP-2), ki je fiksna in znaša 3 %. Po novem tako tudi pri samoprijavi na področju DDV višina obresti ne bo odvisna od časa zamude.

  1. Oddaja izjave po 45. členu ZDDV-1

Najemodajalec in najemnik nepremičnine oz. prodajalec in kupec nepremičnine se lahko dogovorita, da bo transakcija najema oz. prodaje, ki bi morala biti oproščena DDV, obdavčena z DDV. ZDDV-1 v 45. členu določa, da je treba v primeru takšnega dogovora predložiti izjavo pred opravljeno dobavo. S 1. 1. 2019 se po predlogu sprememb ZDDV-1 izjave ukinjajo. Davčni zavezanci bodo dolžni le na zahtevo davčnega organa dokazati obstoj predhodnega dogovora o obdavčitvi transakcije.

  1. Uporaba enega ali več odbitnih deležev

Po novem napoved oz. priglasitev uporabe več odbitnih deležev ne bo več potrebna. Davčnim zavezancem se ne bo treba več registrirati v sistemu miniVem oz. se registrirati za DDV v vsaki posamezni državi EU, iz katere so njegove stranke, ampak bodo pri obdavčitvi storitev upoštevali splošno pravilo iz drugega odstavka 25. člena ZDDV-1. To pomeni, da tem davčnim zavezancem ne bo treba obračunavati DDV vsake države članice EU glede na prebivališče stranke, temveč bodo vedno obračunali slovenski DDV. Predlog sprememb je dostopen na tej povezavi https://www.findinfo.si

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!