Sekcije

| 9. 4. 2019

Sekcija elektro dejavnosti

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu uredba o okoljski dajatvi), dne 20. 3. 2019 na svojih spletnih straneh objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO) ter prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) in v tarifne oznake po Kombinirani nomenklaturi za leto 2019.

SEZNAM EEO, PBA po kombinirani nomenklaturi za leto 2019, z veljavnostjo od 1. januarja 2019 dalje, vsebuje glede na zadnji objavljeni seznam iz leta 2018 naslednje spremembe:

  • s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak, v njihovem primeru ne gre za EEO skladno z njeno osnovno opredelitvijo,
 • dodanih je bilo enainpetdeset tarifnih oznak za proizvode, ki do sedaj niso bili vključeni v seznam,
 • seznam namesto predhodnih desetih (1-10) razredov vsebuje šest (1-6) razredov EEO, v skladu s predpisom o EEO.

Objavljeni seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EEO ter PBA v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za poročevalsko obdobje od 1. januarja 2019 dalje. Vir: http://www.fu.gov.si/

Sekcija avtoprevoznikov

Na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT), ki je začel veljati 21. 7. 2018, izvaja nadzor nad pobiranjem takse Finančna uprava Republike Slovenije. Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču se je začela obračunavati 1. marca 2019.

Višina takse

 • za pretovor generalnih tovorov v višini 1 EUR na tono;
 • za pretovor sipkih in razsutih tovorov v višini 0,40 EUR na tono;
 • za pretovor tekočih tovorov v višini 0,50 EUR na tono;
 • za pretovor kontejnerjev v višini 1,50 EUR za kontejner;
 • za pretovor avtomobilov v višini 1 EUR za kos.

Vrsta tovora

V Uredbi o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor (v nadaljnjem besedilu: uredba) so podrobneje določene vrste tovora, ki spadajo v posamezne kategorije tovora.

Zavezanci za plačilo takse

Zavezanec za plačilo takse je vsaka pravna ali fizična oseba, ki na območju koprskega tovornega pristanišča izvaja pretovor. Takso zavezanec plačuje od vsakega izkrcanja določene enote tovora z ladje na kopno, vkrcanja enote tovora na ladjo ali od pretovora enote tovora z enega plovila na drugo.

Obračun in plačilo takse

Mesečni obračun takse in specifikacija pretovora po plovilih, ki je priloga obračunu se na podlagi Pravilnika o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in vodenja evidence podatkov o taksi na pretovor predloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FURS. Obrazec za obračun takse s specifikacijo pretovora po plovilih, ki je priloga obračunu, zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS e-Davki.

Zavezanec za plačilo takse je na podlagi šestega odstavka 39. člena ZIUGDT takso dolžan plačati najkasneje dvajseti dan po poteku roka za predložitev obračuna.

Taksa se plačuje na podračun »Prehodni davčni podračun – proračun države« št. SI56011008881000030 z referenco prejemnika SI19 davčna številka (podatek P1) – šifra dajatve (30007 – podatek P2).

Plačilo dajatve se izvede na prehodni davčni podračun – proračun države št. 01100-8881000030, ki je namenjen plačevanju prihodkov, ki pripadajo državnemu proračunu. Za identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v katero  mora zavezanec pri plačevanju navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19.

Naziv in imetnik podračuna Številka podračuna Referenca za plačilo
PDP – proračun države 01100-8881000030 SI19  DŠ ZAVEZANCA-ŠIFRA DAJATVE

 

Pri plačevanju mora zavezanec navesti naslednje podatke:

 • Koda namena: TAXS
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika: SI56 0110 0888 1000 030
 • Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8 znakov), P2 pa šifra dajatve (5 znakov), ki se plačuje (šifre dajatev so objavljene v zadnjem stolpcu spodnje tabele)
 • Ime prejemnika: FURS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana

Vir in info na http://www.fu.gov.si/davki

Kategorija: Elektro dejavnosti, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!