Sekcija za promet

| 3. 7. 2019

Obvezna navodila za odstranjevanje vozil iz AC in HC

OZS je od DARS-a prejela dopis, s katerim izdajajo obvezna navodila pogodbenim izvajalcem, ki so pristojni za odstranjevanje vozil in drugih ovir iz AC in HC.

Na uvodnem sestanku vseh deležnikov, dne 18.03.2019 so se dogovorili, da se bo vse morebitne težave, ugotovljene tekom izvajanja odstranjevanja ovir in odvozov z aC in HC v RS, od 01.04.2019 dalje, reševalo sprotno in optimiziralo delovanje sistema odstranjevanja ovir in odvozov z AC in HC v RS. V preteklih dveh mesecih se je kot največji problem izkazalo neupoštevanje 12. odstavka točke 4. Tehničnih specifikacij, ki jasno določa, da lahko vsi pogodbeni izvajalci opravljajo storitve odstranjevanja ovir in odvozov z AC in HC v RS izključno na podlagi klica s strani dežurne službe pristojne ACB upravljavca  DARS d.d..  Žal ugotavljajo, da temu v nekaterih primerih ni tako in nekateri pogodbeni izvajalci še vedno vzpostavljajo prepovedane prve stike z uporabniki – vozniki pokvarjenih ali poškodovanih vozil, predvsem tistih nad 3,5t NDM in predvsem na počivališčih – parkiriščih in SOS nišah na Dars-ovi AC/HC mreži in se predstavljajo kot pooblaščeni predstavniki družbe DARS d.d. in se dogovarjajo za svoje storitve brez vednosti dežurnega vzdrževalca, ki je edina pooblaščena oseba upravljavca DARS d.d. za komunikacijo z uporabniki – vozniki, ki jih je doletela okvara ali nezgoda na AC/HC v RS.

Zato z namenom dokončne vzpostavitve z javnim pozivom dogovorjenega načina izvajanja storitev odstranjevanja ovir podajajo navodila:

  • Edina pooblaščena oseba za vzpostavitev komunikacije z uporabnikom – voznikom, ki ga je doletela nezgoda ali okvara, je dežurna služba upravljavca DARS d.d..
  • Vsak pogodbeni izvajalec predmetnih storitev je v času svojega tedenskega dežurstva, pa vse do trenutka, ko prejme naročilo storitev od dežurnega vzdrževalca upravljavca DARS d.d., s strani DARS-a nepooblaščena oseba in z uporabnikom NE SME komunicirati.
  • V primerih, ko dežurni pogodbeni izvajalec na AC/HC prvi opazi poškodovano vozilo, o tej ugotovitvi nemudoma obvesti pristojni Nadzorni center prometa upravljavca DARS d.d. in zahteva nujno intervencijo. Direktno klicanje dežurnega vzdrževalca na območno pristojno ACB JE PREPOVEDANO.
  • Dežurni vzdrževalec po prihodu na kraj dogodka opravi razgovor z uporabnikom in oceni stanje poškodovanega ali okvarjenega vozila ter po potrebi, na licu mesta odredi pogodbenemu izvajalcu izvedbo storitve odvoza- pomoči na cesti

KRŠITVE zgoraj navedenih navodil s strani posameznih pogodbenih izvajalcev bo upravljavec DARS d.d. štel za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti in vsak posamični primer kršitve sankcioniral z odvzemom tedenskega dežurstva, v primeru ponavljajočih se kršitev pa skladno s pogodbenimi določili odstopil od pogodbe.

Zgoraj navedena navodila NE VELJAJO za primere, ki jih obravnava Policija in intervencija Gasilcev. Vir: 10.06.2019, www.ozs.si/novice/sekcij

Pametni tahografi od 15.  junija 2019

Od 15.6.2019 bodo morala vsa gospodarska vozila, ki bodo prvič registrirana, imeti vgrajen tahograf četrte generacije  – pametni tahograf. Ti tahografi bodo omogočali daljinski prenos podatkov iz digitalnega tahografa do organov nadzora, lokacijo vozila, točen čas, idr. Izdajale se bodo tudi nove kartice druge generacije, ki bodo imele večjo kapaciteto spomina in večjo varnost proti zlorabam tahografskega sistema. Vozniki, ki bodo imeli še kartice prve generacije, jih bodo lahko nemoteno uporabljali v pametnem tahografu (enako velja tudi za kartice podjetja). Vir: www.ozs.si

 

 

 

Kategorija: Novice, Sekcije


Jaz tebi!