Sekcija za gostinstvo in turizem

| 14. 8. 2019

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN ŽIVILSKO DEJAVNOST

Končno lahko pričakujemo poenostavitve glede obratovalnega časa za gostince

Na MGRT so začeli s postopkom priprave sprememb Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju Pravilnik). Danes sva se sestanka na MGRT s ključnimi deležniki udeležili Mojca Trnovec, članica UO sekcije in Vlasta Markoja.

Na  MGRT predlagajo poenostavitve glede obratovalnega časa, ki jih seveda Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici pozdravlja. Sekcija je bila tudi ena izmed pobudnikov za spremembo  pravilnika. Poenostavitve, ki jih predlagajo so predstavili v treh sklopih in sicer:

  • Redni obratovalni čas gostinskih obratov ne bi bilo več potrebno prijavljati občini. Gostje so itak obveščeni glede odprtja gostiln preko spletenih strani in obratovalnega časa na vhodu.
  • Vsi gostinski obrati imajo obratovalni čas določen 0-24.00 ure, tako, kot že do sedaj nekateri gostinski obrati (obrati za pripravo in dostavo jedi, obrati v sklopu igralnic, obrati, ki nudijo nastanitev, hotelske restavracije) z izjemo v stanovanjskih naseljih, kjer bi bil določen na primer od 6. do 22.00 ure.
  • V stanovanjskih območjih bi lahko občina z odlokom določila merila in pogoje ter določila daljši obratovalni čas na posameznih območjih z namenom revitalizacije mestnih jeder, ohranjanja kulturnih znamenitosti …

Na MGRT bodo sedaj pripravili predlog sprememb pravilnika in ga poslali v razpravo. Ključni deležniki bodo posredovali predloge sprememb in dopolnitev. Hkrati so povedali, da se pripravlja tudi sprememba Zakona o gostinstvu.

Dodatno je bilo na sestanku izpostavljenih še več drugih Uredb in pravilnikov, ki se nanašajo na gostince in so s tem povezani tudi določeni problemi (povzročanje hrupa pri mehanski glasbi, javni red in mir, varovanje, izvajanje žive glasbe …),. Tudi ti drugi predpisi omejujejo gostince tako administrativno, kot v večini tudi finančno. Ob tem smo izpostavili tudi problem nudenja storitev po zaključku obratovalnega časa (30 min oziroma 60 minut po končanem obratovalnem času), tako z vidika pravilnika FURS-a in javnega reda in miru ter raznih prijav.

Sekcija za gostinstvo in turizem že vrsto let opozarja na problematiko gostincev, ki je povezana z obratovalnim časom – to je tudi navedeno v zahtevah slovenske obrti in podjetništva, kjer sekcija zahteva, da je potrebno urediti fleksibilnejši obratovalni čas gostinskih obratov, ki ga določa pravilnik in nato tudi posamezni odloki občin, ki zahteve iz pravilnika še zaostrujejo. Naj povzamemo nekaj problemov, ki so posledica obstoječega Pravilnika in veljavnih Odlokov občin:

Obratovalni čas morajo prijaviti samo gostinci. Razpored obratovalnega časa mora biti določen v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu organu. Gostinec na primer ne sme zapreti pred končanjem obratovalnega časa, saj ga za to lahko TIRS kaznuje.

Opozarjamo na problem prijave podaljšanega obratovalnega časa, ki je v nekaterih odlokih določen leza enkratni dogodek za točno določen datum in ne velja za ostale dni. Pri tem ni le veliko administrativnega dela, ampak s tem so tudi dodatni stroški in sicer plačilo upravne takse v znesku 22,6€. To pomeni, da na primer za 10 skupin na leto (poroke, proslave, obletnice, rojstni dnevi, …) gostinec za soglasja plača 226€. V nekaterih občinah na primer dovolijo, da vloga lahko zajema največ 3 prireditve. Nekje lahko dobijo gostinci soglasje na primer za več porok ali več dogodkov (npr 3 dogodke), nekje pa so le ti omejeni in morajo plačevati npr takso za dovoljenja za enkratno podaljšanje.

Predvsem nastane problem pri nenajavljenih zaključenih skupinah, kjer posamezne občine ravnajo zelo različno. Ključno je, da tovrstnih skupin ne moreš najaviti za nekaj dni vnaprej, kot to določajo nekateri odloki občin (ponekod 5 dni,..). Nekateri odloki določajo, da mora gostinec za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, občinskemu organu vložiti pet dni pred podaljšan obratovani čas oddati vlogo 5dni prej.

Nekateri občinski odloki celo omejujejo število soglasij za enkratno podaljšanje obratovalnega časa (na primer največ 20 soglasij na leto), kar se nam zdi nedopustno zaostrovanje pogojev bolj kot to določa zakon ali pravilnik.

Dodatno težavo povzroča to, da gostincu veljavni pravilnik ne dovoli predčasno zaprtje lokala, pred končanjem potrjenega obratovalnega časa. V praksi to pomeni na primer, če gostinec nima gostov – po 19. uri – obratovalni čas pa ima potrjen do 21. ure, skladno s pravilnikom ne sme zapreti gostinskega obrata. Lahko se namreč zgodi, da zaradi slabega vremena, snega, poprave, dežja, ali premalo gostov bi gostinec lokal zaprl pred koncem obratovalnega časa.

Na koncu naj navedeno nekaj poenostavitev, ki so bile sprejete že ob zadnji spremembi pravilnika:

  • Skladno z veljavnim pravilnikom pa že sedaj velja, da gostincemni več potrebno sporočati  občini začasnega zaprtja, mora pa gostinec na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat objaviti obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (V primeru načrtovanega zaprtja najmanj sedem dni pred tem).
  • Že sedaj velja, da ima gostinec lahko zaprto tudi več dni v tednu, to v preteklosti ni bilo mogoče.
  • Že sedaj velja, da gostinec lahko prijavi obratovalni čas za določen dan tudi samo za predhodne rezervacije gostov (na dan, ko ima obrat zaprt),le to pa navede na prijavnem obrazcu, ki ga potrdi za gostinstvo pristojen organ samoupravne lokalne. To mora biti tudi jasno navedeno na vidnem mestu ob vhodu, tako da je vidno vsem gostom. Primer prijave:  ponedeljek – sreda od 12. do 24. ure (samo ob predhodnih rezervacijah); četrtek – petek, od___ do______; sobota – nedelja od___do

Pri tem velja opozoriti, da se mora tudi v primeru »le predhodnih rezervacij« gostinec dosledno držati rednega in/ali podaljšanega obratovalnega časa.

Kategorija: Gostinstvo in turizem, Novice


Jaz tebi!