Najpogostejša vprašanja in odgovori z resorja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z epidemijo z novim koronavirusom Covid-19

| 26. 3. 2020

25. 3. 2020

Na MKGP preko klicnega centra in elektronske pošte vseskozi sprejemamo vprašanja, predloge in pripombe naših uporabnikov. Zaradi zagotavljanja boljše obveščenosti in v izogib nepotrebnemu čakanju na odgovore objavljamo nekaj najbolj pogostih vprašanj in odgovorov.

 • Kaj prepovedujeta in dovoljujeta nedavno sprejeta Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Uradni list RS, št. 25/2020) ter Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št 25/2020)?

Prepovedano je ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom.  Ne prepoveduje pa ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji. Ravno tako odlok tudi ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem. V skladu z odlokom so dovoljene le v 2. členu odloka navedene izjeme:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa se mora zagotoviti dostava blaga potrošniku na dom. Pri tem pa je treba dosledno upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

 • Imam trgovino z vinom, kjer prodajam tudi sire, marmelade, pršute idr. Dejavnost je registrirana kot 47.250 – trgovina na drobno s pijačami. Ali lahko glede na Odlok o prepovedi prodaje blaga in storitve potrošnikom v RS poslujem še naprej?

Vlada je odlok sprejela z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in s tem zajezi epidemija COVID-19 in zato je začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju države. Namen odloka je omejiti prodajo le na najnujnejše blago in storitve, kamor pa po našem mnenju vino ne sodi. Prav morajo biti zaprti: bari in vinoteke ter vinotoči. Izjema so prodajalne z živili na kmetijah, pri čemer je mišljeno tiste prodajalne, ki zagotavljajo oskrbo prebivalcev s hrano. Če bi torej šlo za prodajalno, ki bi ponujala hrano, pridelano na kmetiji, npr. sadje, zelenjavo, vloženo zelenjavo, poleg tega pa tudi vino, bi takšne prodajalna sodila v izjemo v skladu z odlokom. Če prodaja le vino, po našem mnenju ne sodi v izjemo.

 • Ali servis za popravilo traktorjev lahko izvaja svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Servis za popravilo traktorjev se tako lahko opravlja.

 • Kaj je kmetijska trgovina? Ali sem spadajo tudi trgovine, ki prodajajo krmo za živali, rezervne dele za kmetijsko mehanizacijo?

Kot kmetijske trgovine, ki so izjema in lahko prodajajo blago potrošnikom so mišljene trgovine, ki prodajajo živila ter blago za vrt in kmetijstvo (t.i. kmetijske zadruge). Te so lahko odprte. Pri tem je treba poudariti, da Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ureja samo ponudbo in prodajo potrošnikom in ne ponudbe ter prodaje pravnim in fizičnim osebam, ki blago kupujejo za namene opravljanja pridobitne dejavnosti. Prodaja blaga (npr. rezervnih delov za kmetijske stroje) osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot gospodarsko panogo je torej še naprej dovoljena.

 • Ali se prepoved delovanja nanša tudi na trgovine s tehničnim blagom (gradbeni proizvodi, vrtni program)?

Prodaja tehničnega blaga v skladu z odlokom ni izjema od začasne prepovedi in ga v trgovinah s tehničnim blagom ni dopustno prodajati neposredno potrošnikom. Še vedno pa je dovoljena spletna prodaja in dostava na dom. V skladu z Odlokom je program vrt in kmetijstvo izjema od začasne prepovedi in se lahko prodaja.

 • Ali lahko prodajam sadike solate in vseh kapusnic?

Delovanje tržnic in prodaja kmetijskih pridelkov naj bi potekala nemoteno ob strogem upoštevanju varnostnih ukrepov (nošenje mask, uporaba rokavic in možnost umivanja ter razkuževanja rok). Dovoljena je tudi prodaja sadik na tržnicah, kar je v teh časih izjemno pomembno.

 • Preko spleta bi naročil dostavo na dom. Zanima me, ali je to glede na nove omejitve možno?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanje blaga in storitev potrošnikom tega ne prepoveduje.

 • Ali tržnica z lokalnimi pridelki in izdelki lahko obratuje, če so upoštevani varnostni ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije?

Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, vendar pa le v delu, v kolikor se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov (obutev, obleke, suha roba, in podobno). Prodaja slednjih na tržnici skladno z odlokom ni dovoljena, enako kot v drugih nakupovalnih središčih.  V skladu z odlokom prodaja sadik na tržnici ni izjema. Pridelovalec sadik lahko te prodaja na domu, na tržnici pa ne.

 • Preko svojih specializiranih tehnikov nudimo končnim uporabnikom kompleten nabor gnojil. Naši izdelki so vpisani v register gnojil v biološkem kmetijstvu, delo pa poteka na terenu, pri kmetu. Ali lahko svojo dejavnost izvajamo še naprej?

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom takšna prodaja ni dovoljena.

 • Ali so lahko trgovine s hrano za male živali odprte?

Na predlog ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vlada dopolnila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, tako da so trgovine za male živali odprte.

 • Zanima me, kako je z urejanjem papirjev za kampanjo zbirnih vlog – subvencije in njihovo vlaganje za tiste, ki še niso prišli na vrsto?

Trenutno je kampanja za vlaganje zbirnih vlog na Kmetijsko svetovalni službi zaustavljena vse do preklica. V kolikor imate sami urejene podatke v RKG (brez potrebnih popravkov), lahko sami s pomočjo elektronskega podpisa vložitve zbirno vlogo. Agencija za kmetijske trge bo dodatno za pojasnila glede podaljševanje rokov, zaprosila Evropsko komisijo in odgovor objavila na svoji spletni strani. Vse informacije glede tega najdete na spletni strani Agencije za kmetijske trge.

 • Kako se bo reševala problematika sezonske delovne sile oziroma ali se v zvezi z najemanjem sezonske delovne sile v kmetijstvu pripravlja kakšen interventni zakon?

Ukrepi omejevanja združevanja, ki jih sproti dopolnjuje NIJZ, so namenjeni v prvi vrsti varovanju zdravja. V skladu z upoštevanjem smernic, ki jih izdaja NIJZ, je pri tovrstnih delih olajševalna okoliščina delo na prostem, vendar pa je potrebno zagotoviti čim večjo oddaljenost posameznikov (organizirati delo v več vinogradih ali sadovnjakih hkrati, razvrstitev delavcev po posameznih vrstah ipd). Vsekakor ni primerno delo v skupinah (npr. dvižni platoji), kot tudi delo v skupinah v pokritih prostorih (skladišča, rastlinjaki ali plastenjaki ipd). Do nadaljnjega pa je onemogočeno najemanje tuje delovne sile.

 • Ali se izvaja cepljenje modrikastega jezika?

Veterinarske postaje s koncesijo za izvajanje del najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali so dobile usmeritev UVHVVR, da je glede vakcinacije proti bolezni modrikastega jezika potrebno izvesti le cepljenje drugega odmerka, kjer je bil prvi odmerek apliciran pred začetkom omejitev zaradi epidemije. Nadaljevanje preostalega celjenja proti bolezni modrikastega jezika pa se predvideva šele po epidemiji. UVHVVR je na podlagi interventnega zakona že pripravila  posebno odredbo, ki bo veljavna pravna podlaga za odložitev cepljenja proti bolezni modrega jezika. Z uveljavitvijo te odredbe bodo sedanje usmeritve UVHVVR postale pravno zavezujoče.

 • Ali lahko veterinarji v času epidemije osemenjujejo krave?

Osemenjevanje vseh plemenic je od 15. marca 2020 naprej odpovedano za obdobje najmanj treh tednov.

 • Ali je roke za izvedbo odločbe za sanitarno sečnjo mogoče podaljšati?

Pravilnik o varstvu gozdov v prvem odstavku določa, da mora lastnik gozda ukrepe, povezane z varstvom gozdov, izvesti najpozneje v 21 dneh po odkritju žarišča podlubnikov.  V drugem odstavku pa je določeno, da ZGS z odločbo lahko določi tudi krajši ali daljši rok, pri čemer mora upoštevati: razvojno fazo podlubnikov, vremenske in druge razmere, delež iglavcev v sestoju in populacijske značilnosti podlubnikov. Če v vašem primeru navedeno ni bilo ustrezno upoštevano, se na odločbo lahko pritožite, ne glede na dejstvo, da pritožba ne zadrži izvršitve. Roki za izvršitev odločb o sanitarni sečnji niso predmet nobenega ukrepa iz interventne zakonodaje, ki jo je Vlada RS pripravila in poslala v sprejem Državnemu zboru.

V postopku sprejemanja v Državnem zboru pa je predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Ta pa določa, da v primeru, ko je treba posekati in iz gozda v tekočem letu spraviti več kot 400.000 m3 lesne mase in vlada zato razglasi naravno nesrečo, lastnik gozda lahko zaprosi za podaljšanje roka za izvršitev odločbe o sanitarni sečnji, če za to obstajajo objektivne okoliščine. To so okoliščine, na katere lastnik nima vpliva in so nastale iz razlogov, ki niso na strani lastnika gozda.

 • Ali so roki vloge na javne razpise PRP 14-20 ostali nespremenjeni?

https://www.gov.si/novice/2020-03-25-informacija-upravicencem-o-rokih-iz-odlocb-o-pravici-do-sredstev-pri-ne-iaks-ukrepih-prp-20142020-in-uveljavljanja-visje-sile-v-zvezi-z-obveznostmi-prp-20142020/

 • Kako dolgo virus Covid-19 preživi na posamezni površini? Zanima me, kako ravnati z artikli iz trgovine? Jih je smiselno pustiti odležati dan ali dva? Jih je smiselno razkuževati?

Trenutno še ni popolnoma jasno, kako dolgo lahko preživi virus na površinah (od nekaj ur do nekaj dni). Po nekaterih ocenah naj bi na neporoznih (t.j. jeklenih, plastičnih) površinah preživel 2- 3 dni, na kartonu pa približno dan. Kako ravnati s hrano, ki jo prenesete iz trgovine si preberite: https://www.gov.si/novice/2020-03-16-kako-prakticno-ravnati-s-kupljeno-hrano-ko-jo-prinesemo-iz-trgovine/. Sadje in zelenjavo vsekakor temeljito operite. Pri nakupu sadja in zelenjave glede pa je potrebno uporabljati rokavice. Vsekakor pa si preberite navodila NIJZ, kjer boste lahko dobili odgovore na marsikatero vašo dilemo: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori)

 • Kako naj zagotavljamo proizvodnjo, oskrbo trgovin in ne nazadnje dnevni prevzem mleka s kmetij – z maskami ali brez?

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske se premočijo in po določenem času ne nudijo več zaščite. Potrebno jih je nadomestiti z novimi. Zelo pomembno je, da so pravilno nameščene (pokrivajo nos in usta). Maske so smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna, ter o njeni pravilni namestitvi, nošenju, snemanju in odstranjevanju. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih in ne celoten delovni čas.

 • Kateri ukrepi, ki trenutno veljajo za podjetnike in samozaposlene, veljajo tudi za kmete (plačevanje prispevkov, plačevanje obveznosti)?

MKGP je v sklop #protiKoronapaketa uvrstil tudi vrsto ukrepov s svojega resorja. Glavnino na področju kmetijstva predstavlja ukrep, ki za nosilce ali člane kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19 za čas od potrditve bolezni, vendar ne več kot za en mesec, predvideva finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo. Do finančne pomoči so upravičeni tisti člani kmetijskega gospodarstva, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje. Višina finančne pomoči znaša 80% minimalne plače za delo s polnim delovnim časom in je namenjena predvsem kot pomoč za nadomeščanje nujno potrebne delovne sile za izvedbo rednih del na kmetijah. Ukrep traja za čas tajanja bolezni oziroma do konca prenehanja veljavnosti interventnega zakona. Upravičeni do odloga plačila prispevkov bodo tudi kmetje, ki opravljajo osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost. Odlog plačila prispevkov bo zagotovljen za dajatve, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, in sicer najkasneje do 31. 3. 2022.

Kategorija: Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!