Katalog

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

| 3. 3. 2014

Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.V Ur. listu RS, št. 15/2014 je bila objavljena sprememba javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije. Na javnem pozivu lahko sodeluje FIZIČNA OSEBA, ki je investitor in lastnik nepremičnine, ali ožji družinski član, ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika (del obrazca Vloga). Predračun NE SME biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika! Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI! Naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude (preverja se v Zemljiški knjigi in GURS).  Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in REGISTRIRAN izvajalec (preverja se pri OZS in AJPES)!

NOVO! Višje spodbude (do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več, kot je za vsak ukrep določeno v absolutnem znesku) za nekatere ukrepe pri obnovi stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Nepovratna finančna spodbuda za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke za centralno ogrevanje, prav tako pa tudi za pasivne novogradnje ali celovite obnove stavb v nizkoenergijske, v katerih bi investitor želel vgraditi kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje, na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
Podrobnosti razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani EKO SKLADA.

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!