Za starše: kaj pomeni ‘višja sila’, kdaj ste upravičeni do nadomestila za varstvo?

| 6. 11. 2020

Vsi otroci, tudi iz prve triade, se bodo od ponedeljka šolali od doma, vrtci pa še vedno organizirajo le nujna varstva. Kaj to sploh pomeni in kaj lahko storijo starši, ki morajo vseeno hoditi v službo? Kdaj ste upravičeni do nadomestila za varstvo in kako ga uveljaviti? Ali to velja tudi za starše, ki delajo od doma? Odgovore smo zbrali na enem mestu.

Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti, je vlada pripravila kratke, poenostavljene odgovore za starše, ki morajo kljub razmeram opravljati delo. “Poudarjamo in pozivamo k medsebojni komunikaciji med delavci in delodajalci,” so ob tem zapisali.

Ali so počitnice v času pandemije višja sila in lahko starši za ta čas uveljavljajo nadomestilo?

Ne. V času šolskih počitnic (zaradi varstva šoloobveznih otrok) niso podane vse okoliščine, iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek. Šolske počitnice so bile vnaprej načrtovane v šolskem koledarju za leto 2019/20 in niso izpolnjeni vsi kriteriji višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost).

Ali lahko zaprtje šol in vrtcev (izven šolskih počitnic) za starše otrok do 5. razreda osnovne šole predstavlja višjo silo?

Da. Kljub temu da se zaprtje šol imenuje podaljšane počitnice, je za starše otrok, za katere je treba zagotavljati varstvo, to višja sila.

V katerih primerih lahko starši ostanejo doma zaradi varstva svojih otrok?

To je mogoče v primerih, ko so vrtci in šole zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, in sicer za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, za katere starši ne morejo zagotoviti drugačnega varstva.

Ali so starši upravičeni do nadomestila za čas, ko doma varujejo otroke?

Da. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 zagotavlja pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove.

Ali država delodajalcu povrne ta sredstva?

Da. Država delodajalcu pokrije celoten znesek, do katerega je upravičen delavec (t. i. bruto I.).

Kaj je v primeru, da je vrtec odprt za izredne primere?

Vrtci so odprti na način in za izjeme, ki izhajajo iz vladnega odloka in sklepov županov. Za ostale starše se šteje, kot da vrtci niso odprti in dostopni, zato zanje veljata sistem višje sile ter pravica do odsotnosti in nadomestila.

Kakšne pravice imajo starši za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole oziroma tiste, za katere je treba zagotavljati varstvo, če se tudi za te otroke izvaja pouk na daljavo?

Za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, se šteje, da nastane obveznost varstva tudi pri šolanju na daljavo.

Ali lahko delodajalec od delavca zahteva, da za ta čas koristi letni dopust?

Delodajalec in delavec se lahko tudi v tem primeru dogovorita za izrabo letnega dopusta, enostransko odrejanje dopusta delavcu v ta namen pa ni dopustno.

Ali mora delavec delodajalca vnaprej obvestiti, da bo zaradi varstva otrok odsoten?

Da. Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

Ali lahko delavec v času, ko zaradi višje sile varuje otroke, opravlja tudi delo od doma?

Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka. Delavec, ki opravlja delo na domu, v tem času še vedno izpolnjuje svoje obveznosti iz delovnega razmerja (takrat dela), le kraj opravljanja dela je drug (delo opravlja doma). Delavec takrat dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

Ali si lahko starša varstvo otrok delita (tudi po dnevih)?

Da, lahko, primerno je, da v dogovoru z delodajalcem. Oba starša naenkrat ne moreta koristiti pravice do varstva otrok zaradi višje sile.

Kje delodajalec uveljavlja pravico?

Delodajalec povračilo uveljavlja na Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer najkasneje v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega. Obrazci so dostopni TUKAJ in TUKAJ.

Delo od doma

Delo od domaFOTO: Dreamstime

Kot še dodaja vlada, je “v skladu z ureditvijo v Zakonu o delovnih razmerjih temeljna obveznost delavca, da opravlja delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi”. Iz razlogov, ki so zakonsko določeni oz. dogovorjeni na podlagi sporazuma socialnih partnerjev, pa ima delavec pravico do odsotnosti z dela in posledično do nadomestila plače.

V primerih, ko je institucionalno varstvo otroka onemogočeno, zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nezmožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile, in sicer je pravni standard višje sile v obligacijskih razmerjih opredeljen z naslednjimi elementi: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka. Pri presoji podanosti višje sile pa je treba v vsaki posamični konkretni situaciji presojati prisotnost vseh elementov višje sile, ki so opredeljeni v obligacijskih razmerjih.

“V nadaljevanju pojasnjujemo, da se je s PKP5 posebej uredila podlaga odsotnosti z dela v primerih, ko delavec, eden od staršev ali oseba, ki otroka neguje in varuje na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje, dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod pogoji, ki niso določeni v institucionalnem varstvu. Hkrati pa se je uredila tudi možnost delodajalcev, da uveljavljajo povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki dela ne more opravljati zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva,” so še zapisali na vladi.

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!