Priporočila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v razmerah razglašene epidemije

| 21. 12. 2020

Delodajalec mora v skladu z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Potrebno je zagotoviti ukrepe, ki bodo zaščitili delavce pred okužbo. Posebno skrb mora nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

V zvezi z zgoraj navedenim mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev v njegovem podjetju tudi v razmerah, ko raglašene epidemije zaradi virusa COVID-19. Delodajalec mora pregledati delovna mesta, na katerih so delavci lahko izpostavljeni virusu in izvesti ukrepe za odpravo, ali če to ne gre, za zmanjšanje tveganj z:

 • delom na daljavo;
 • organizacijo dela (pravilom varnostne razdalje);
 • opremo (zasloni ali razdalja od pultov);
 • informacijami;
 • ozaveščanjem in navodili za

 Splošna priporočila so:

 • delodajalci naj v največji možni meri zagotovijo možnost dela na daljavo za svoje delavce,
 • delodajalci naj sprejmejo interni varnostni protokol proti širitvi virusa, predvsem je potrebno upoštevati medsebojno varnostno razdaljo najmanj 1,5 m med delavci.
 • delodajalci naj poskrbijo za razkuževanje delovnih mest ter zagotovijo, da so na voljo mila, razkužila, robci in vrečke za smeti,
 • delodajalci naj zaprosijo izvajalce medicine dela, da v okviru svojih kompetenc posredujejo konkretna navodila za zagotavljanje delovnih razmer, ki bodo upoštevala vsa pravila preprečevanja okužbe z virusom na delu.

Specifična priporočila so:

1.Informacije

Delodajalci naj zagotovijo obveščenost svojih delavcev predvsem o naslednjih informacijah:

 • obveznost ostati doma v primeru povišane telesne temperature (nad 37,5°) ali v primeru drugih simptomov in poklicati zdravnika,
 • zavedanje delavcev, da ne morejo vstopiti oziroma ostati v podjetju in da morajo takoj sporočiti, če so prisotna tveganja (simptomi okužbe, povišana telesna temperatura, prihodi iz ogroženih območij, ali stik z osebami, ki so pozitivne na COVID-19 v preteklih 14 dneh ),
 • spoštovanje vseh določb organov in delodajalca pri vstopanju v podjetje (predvsem pri držanju predpisane razdalje, upoštevati vsa pravila glede razkuževanja rok in se obnašati skladno s higienskimi predpisi)
 • zaveza nemudoma informirati delodajalca o morebitni prisotnosti kakršnih koli simptomov okužbe med delovnim procesom, pri čemer se vzdržuje ustrezna oddaljenost od prisotnih
2.  Čiščenje in razkuževanje v podjetju

Delodajalec naj zagotovi vsakodnevno in redno čiščenje delovnih mest in prostorov, do katerih imajo dostop delavci. Delodajalec naj bo posebej pozoren na predmete, ki so v skupni uporabi (npr. stikala itd.) V primeru, da so bile v prostorih podjetja prisotne osebe pozitivne na COVID-19, naj delodajalec zagotovi, da se prostori očistijo in razkužijo ter prezračijo. Ob koncu delovne izmene naj delodajalec zagotovi čiščenje in občasno razkuževanje tipkovnic, zaslonov na dotik, računalniških mišk z ustreznimi čistili, tako v pisarnah kot tudi drugje. Čiščenje tal naj se izvaja v obliki mokrega pranja in razkuževanja.

3.  Individualni higienski varnostni ukrepi

Delodajalec naj zagotovi, da vsi prisotni v podjetju upoštevajo vsa higienska navodila, predvsem v zvezi s higieno rok. Delodajalec naj zagotovi ustrezna sredstva (milo, razkužilo) na vidnem mestu za čiščenje in dezinfekcijo rok in opozarja ter poziva k pogostemu čiščenju rok z ustreznim čistilom, ki ga svetuje izvajalec medicine dela. Delodajalec naj zagotovi razkuževanje delovnih površin po končani izmeni.

4.  Osebna varovalna oprema

Delodajalec naj v primeru, da delovni proces zahteva delo na medosebni razdalji manj kot 1,5 m in druge organizacijske rešitve niso mogoče, zagotovi uporabo zaščitnih mask in druge osebne varovalne opreme (rokavice, očala, kombinezon, slušalke, zaščitne obleke, itd…), ki jo kot ustrezno opredeli izvajalec medicine dela. Delodajalec naj zagotovi razkužila.

5.Uporaba skupnih prostorov (jedilnica, garderoba, kadilnice, avtomati za prigrizek in pijačo)

Delodajalec naj zagotovi, da je dostop do skupnih prostorov, vključno z menzami, kadilnicami in garderobami, pogojen z zagotavljanjem stalnega prezračevanja prostorov in skrajšanim časom zadrževanja znotraj teh prostorov ter s spoštovanjem varnostne razdalje med ljudmi v omenjenih prostorih. Delodajalec naj zagotovi redno razkuževanje jedilnic, tipkovnic za pijače na avtomatih za prigrizke in pijače itd.

6.  Organizacija dela (delovne izmene, delo na daljavo)

Delodajalec naj :

 • v največji možni meri omogoči možnost dela na daljavo za svoje delavce,
 • delo organizira tako, da se čim bolj zmanjšajo stiki med delavci med izvajanjem delovnih aktivnosti.
7.  Vstop in izstop zaposlenih

Delodajalec naj spodbuja gibljivi čas vstopa/izstopa, da se čim bolj izogne stikom v skupnih prostorih (vhodi, garderobe, menza), in če je le mogoče zagotovi različna vrata za vhod in izhod iz prostorov.

8.  Notranje gibanje, srečanja, sestanki in usposabljanja

Delodajalec naj zagotovi, da je gibanje znotraj podjetja omejeno na nujen minimum in v skladu z navodili podjetja. Pri tem se je potrebno v največji meri izogibati tudi vožnje z dvigali, kjer je to le mogoče. Sestanki naj se vodijo preko videokonferenc, kadarkoli je to mogoče. Če ni mogoče imeti sestanka na daljavo oziroma po spletu, naj delodajalec zagotovi nujno razdaljo med delavci in naknadno razkužitev prostorov.

9.    Ravnanje z osebo, ki kaže znake bolezni

Delodajalec naj zagotovi, da se v primeru, da delavec dobi vročino in simptome okužb dihal, kot je kašelj, tega delavca izolira v skladu z določbami zdravstvenih organov. Vsakega delavca, ki se slabo počuti, je potrebno poslati domov.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Svetovalka SPOT SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

Kategorija: Novice, SPOT


Jaz tebi!