Katalog

Prevoz gozdnih sortimentov

| 18. 3. 2014

Z zadnjo novelo Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 17/14), ki je stopil v veljavo 8. 3. 2014 je v tretjem odstavku 24. člena med drugim določeno, da se zaradi odprave posledic po naravni nesreči nacionalne razsežnosti v letu 2014 od dneva uveljavitve navedenega zakona do 30. aprila 2015 sledljivost lesenih sortimentov, razen gozdnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, namesto prevoznice lahko zagotavlja z listino o uporabi in prometu z gozdnimi lesenimi sortimenti, ki jo mora voditi lastnik gozda oziroma lastnik drugega zemljišča, na katerem so rastle gozdne drevesne vrste, če so bili sortimenti pridobljeni iz teh vrst, in vsebuje podatke o:

  • gozdnih lesnih sortimentih za lastno uporabo, njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti ter datumu njihovega spravila ali prevoza;
  • osebnemu imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti in datumu dobave.

Zgoraj navedeno listino o uporabi in prometu z gozdnimi lesenimi sortimenti, ki jo mora voditi lastnik gozda, ni obvezen dokument v vozilu voznika, ki prevaža gozdne lesne sortimente iz zasebnih gozdov.

Zgoraj navedene podatke mora lastnik gozda oziroma drugega zemljišča na listino vpisati najpozneje v treh dneh po opravljenem prevozu ali spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.

Listino mora lastnik gozda in drugega zemljišča hraniti pet let od datuma opravljenega prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov ali od njihove dobave.

Vzorec listine je objavljen na spletni strani MKO in ga najdete na tej povezavi.

Obrazec listine je objavljen na spletni strani MKO in ga najdete na tej povezavi. 

Gozdne lesne sortimente iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki so predmet koncesije, mora spremljati prevozni dokument s podatki: o osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu pošiljatelja, osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu prejemnika, osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu prevoznika, osebnem imenu voznika, vrsti in registrski številki vozila, kraju, datumu in uri nakladanja ter kraju razkladanja gozdnih lesnih sortimentov, vrsti in količini gozdnih lesnih sortimentov ter drugimi podatki, ki jih določajo predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije.

Prevoznik mora imeti prevozni dokument po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali v vozilu in ga pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.

Šteje se, da so na vozilo naloženi gozdni lesni sortimenti ali se prevažajo po cesti brez prevoznega dokumenta, če na prevoznem dokumentu ni vpisana vrsta ali količina gozdnih lesnih sortimentov ali pa se na njem vpisana vrsta ali količina ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih sortimentov, naloženih na vozilo, ali pri njihovem prevozu po cesti, pri čemer se šteje, da na prevoznem dokumentu vpisana količina gozdnih lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih metrih ali tonah, ustreza dejanskemu stanju, če je odstopanje v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije.

Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti koncesionarji pet let od datuma izdaje prevoznega dokumenta.

Kategorija: Promet


Jaz tebi!