Katalog

Zaščita kolektivne storitvene znamke »ROČNO REZAN PRŠUT«

| 21. 3. 2014

BLAGOVNA ZNAMKAV skladu s Pravilnikom o pogojih pravice rabe in podeljevanja kolektivne storitvene  znamke  »ROČNO REZAN PRŠUT«, katere prijavitelj in nosilec znamke je Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana, Sekcija za    gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost s sedežem v Sežani, je bila septembra 2012 vložena vloga na Urad za Intelektualno lastnino RS za zaščito znamke. Kolektivno storitveno znamko Ročno rezan pršut uporabljajo člani kolektivne znamke z namenom ohranjanja in povečanja tradicije ter kakovosti in ugleda ročno narezane rezine pršuta kot posebne gastronomske vrednote in spretnosti. Pravico do uporabe znamke imajo gostinci in živilci, ki so člani Sekcije za gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost  pri Območni obrtno – podjetniški zbornici Sežana in  ki obvladajo sestavo zorjenega pršuta s kožo, stegnenico in bedrno kostjo, imajo primerno stojalo in nož, ter spretnost in znanje urezati rezino v debelini od 1,5 do 2 mm. Pravico do uporabe znamke imajo tudi drugi subjekti s področja gostinstva,  živilske industrije in trgovine, če  izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje. Pristojbino za uporabo znamke določi Izvršilni odbor sekcije. Pravico do uporabe znamke pridobijo uporabniki s podpisom pristopne izjave o seznanjenosti vsebine Pravilnika ter kriterijih za podelitev pravice rabe znamke. Pristopne izjave in Register uporabnikov kolektivne storitvene znamke Ročno rezan pršut vodi Izvršilni odbor Sekcije za gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana, ki trenutno združuje 10 uporabnikov oziroma nosilcev znamke.

Kolektivna storitvena znamka Ročno rezan pršut je bila uradno registrirana dne 29.3.2013 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradu  Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Kategorija: Gostinstvo in turizem


Jaz tebi!