Prodaja na stojnici

| 28. 3. 2022

Prodaja na stojnici mora biti ustrezno registrirana. Ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarja podjetje, mora biti le ta ustrezna glede na dejavnosti, ki jih navaja Standardna klasifikacija dejavnosti iz leta 2008.

Oseba, ki na stojnici prodaja, mora biti ustrezno statusno organizirana, pri tem pa mora izpolnjevati tudi pogoje, kot jih določa Zakon o trgovin (ZT-1), ki pravi, da mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Prodajo na prostem določi lokalna skupnost v svojih aktih. Sem sodi tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

Prodajo na stojnici ureja tudi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki med drugimi navaja podrobnosti glede določitve stojnice. Premična stojnica pomeni, da gre za mizi podobno pripravo, ki omogoča prodajo blaga ob predpostavki, da so upoštevani tudi drugi pogoji za prodajo blaga (zakonodaja s področja zdravstvene ustreznosti živil, higiene živil, varnosti proizvodov, navodil NIJZ glede splošnih priporočil dobre higienske prakse itd.).

Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Na prodajnem mestu mora pristojnim inšpekcijskim organom zagotoviti naslednje podatke (kadar se evidenca o spremembi prodajne cene blaga ne vodi na prodajnem mestu, je trgovec dolžan predložiti navedene podatke najpozneje v 24 urah):

  • številko in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja,
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
  • ime, mersko enoto in količino blaga,
  • prodajno ceno blaga,
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

 

V skladu z zakonodajo o davčnem potrjevanju računov, mora prodajalec tudi na stojnici izobesiti obvestilo za potrošnike o obveznosti jemanja računov, poskrbeti pa mora tudi za ustrezno davčno potrjevanje z ustrezno davčno blagajno. V primeru stojnice gre za premičen poslovni prostor. To velja tudi v primeru, ko podjetje ne uporablja elektronske davčne blagajne ampak vezano knjigo računov.

 

V primeru prodaje pijače in hrane na stojnici je potrebno izpolnjevati pogoje s področja varne hrane. Vsi nosilci živilske dejavnosti v državah članicah Evropske unije v skladu z Uredbo o higieni živil, morajo obvezno registrirati svoj živilski obrat, v katerem izvajajo katerokoli aktivnost, povezano z živili. Mednje spadajo tudi stojnice s hrano oziroma premični gostinski objekt. Nosilec živilske dejavnosti oziroma bodoči podjetnik mora najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja oddati vlogo za registracijo obrata. Pred začetkom poslovanja mora obrtnik/podjetnik pripraviti smernice dobre higienske prakse za gostinstvo.  Na lokaciji prodaje je tudi potrebno imeti izjave in soglasje o zdravstvenem stanju, ki so v stiku z živili, ki se prodajajo na stojnice.

 

Viri: Zakon o trgovini:  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5327

 

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Svetovalka SPOT, SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

 

Kategorija: SPOT


Jaz tebi!