Kam investirati denar? To je novi trend!

| 26. 4. 2022
Ko razmišljate o tem, kako pametno investirati privarčevana sredstva, poleg donosov upoštevajte še eno zelo pomembno komponento: družbeno odgovornost.
Fotografija: Družbeno odgovorno investiranje pomeni, da vlagamo v podjetja, ki so pripravljena biti odgovorna do širšega okolja in ciljno prispevati k trajnostnemu razvoju. FOTO: Depositphotos

Družbeno odgovorno investiranje pomeni, da vlagamo v podjetja, ki so pripravljena biti odgovorna do širšega okolja in ciljno prispevati k trajnostnemu razvoju. FOTO: Depositphotos

Kakšno povezavo ima družbena odgovornost z osebnimi naložbami? Veliko več, kot si morda mislite. Si predstavljate življenje v svetu, v katerem podjetij ne skrbi, kakšen vpliv imajo na okolje, ali so njihovi zaposleni deležni enakopravne obravnave in varnega delovnega okolja ter jih ne zanima njihov vpliv na skupnost, v kateri delujejo? Najbrž to ni prihodnost, ki si jo želite. Vprašanje, kaj lahko storimo sami, je na mestu. Ena od poti je tudi družbeno odgovorno oziroma trajnostno investiranje.

Kaj pomeni družbeno odgovorno investiranje

Družbeno odgovorno investiranje pomeni, da vlagamo v podjetja, ki so pripravljena biti odgovorna do širšega okolja in ciljno prispevati k trajnostnemu razvoju. Pravzaprav so takšna podjetja postala »must have« naložb vsakega aktivnega vlagatelja. Torej ne gre le za novi hitri trend, ampak za zavedanje, da je treba na vsakem koraku narediti nekaj več za našo družbo, za krepitev temeljnih vrednot in ne nazadnje v želji po ohranjanju nedotakljivosti našega naravnega okolja.

Triglav Zeleni sredstva investira v delnice podjetij, ki so med vodilnimi na področju družbene odgovornosti znotraj svoje panoge. FOTO: Depositphotos

Triglav Zeleni sredstva investira v delnice podjetij, ki so med vodilnimi na področju družbene odgovornosti znotraj svoje panoge. FOTO: Depositphotos

Družbeno odgovorno investiranje je tako primerno za vse, ki želijo vstopiti na finančne trge, zraven pa jih skrbi tudi vpliv njihovih naložb na okolje in družbo, v kateri živimo. Z družbeno odgovornimi izbirami lahko resnično pridobimo več, tudi na računu ob zaključku varčevanja z vlaganjem v vzajemne sklade. Hkrati so tudi pravi odgovor za naše vrednote in družbeno odgovornost.

Družbeno odgovorne dejavnike v ospredje postavljajo predvsem tri skupine vlagateljev:

  • mlajše generacije (milenijci),
  • vlagateljice,
  • zelo premožni posamezniki.

Odgovorno investiranje pri Triglav Skladih

Pri Triglav Skladih se zavedajo, da postaja družbeno odgovorno vlaganje izredno pomembno za posameznike, manjše in večje vlagatelje. Kljub negotovi prihodnosti je dejstvo, da so zelene tehnologije in družbeno odgovorna podjetja naša prihodnost. »Družbeno odgovorno investiranje od podjetij zahteva veliko predanosti. Dodaja tudi etično in moralno komponento, ki presegata zakone in narekujeta odgovorno vedenje do vseh deležnikov, s katerimi je podjetje povezano,« poudarja Vid Pajič, upravljavec sklada Triglav Zeleni.

Tako je nastala naložbena priložnost Triglav Zeleni, ki je delniški družbeno odgovorni sklad, s katerim so se v Triglav Skladih zavezali k naložbam, ki imajo merljive trajnostne značilnosti. Ocena trajnostnega razvoja posameznega podjetja, katerega delnice tvorijo sklad, temelji na treh osnovnih stebrih:

  • okoljevarstvo (podnebne spremembe, onesnaženje, ravnanje z naravnimi viri itd.),
  • socialna odgovornost (delo s človeškim kapitalom, varni in kakovostni proizvodi itd.),
  • odgovorno upravljanje podjetij (upravljanje, etično poslovanje itd.).
FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

Zakaj je zdaj pravi čas za odgovorno investiranje

Morda sestava sklada, ki je v večini delniške narave in tako izpostavljena višjim tveganjem ter hkrati višjim donosom ob dolgoročnem investiranju, preseneča vlagatelje, ki trajnostni razvoj povezujejo z manj dobičkonosnimi naložbami. Zmotno je namreč prepričanje, da so za naložbe z lastnostjo družbene odgovornosti značilni nižji donosi, in to dokazujejo opravljene raziskave.

Dobičkonosnost družbeno odgovornih naložb v splošnem ne zaostaja za naložbami, ki niso opredeljene kot take, zato je zdaj pravi čas, da odgovorno investiranje postavimo v ospredje. To so ugotovili tudi številni vlagatelji po vsem svetu, saj je med njimi zelo veliko zanimanja – v letu 2019 se je za tovrstne naložbe zanimalo kar 85 odstotkov, kar je 14 odstotnih točk več kot leta 2015.


To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne podatki za vlagatelje (v nadaljevanju: KIID). Prospekt, KIID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.

Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz  naslednjih indeksov:  MSCI World ESG Leaders Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja tako, da vlaga v podjetja, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti. Izpostavljenost do takih naložb bo najmanj 80 % sredstev sklada. Za presojo izpolnjevanja kriterijev družbene odgovornosti se uporablja Metodologija družbe Triglav Skladi za doseganje trajnostnih značilnosti naložb za podsklad Triglav Zeleni, ki je dostopna na spletni strani družbe.  Primerjalni indeks je skladen s trajnostnimi značilnostmi, kar izhaja tudi iz metodologije primerjalnega indeksa, ki je objavljena na spletni strani družbe MSCI Inc. (MSCI ESG Leaders Methodology).

Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na tej povezavi. Odločitev za vlaganje v promovirani sklad se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

Naročnik oglasne vsebine je družba Triglav Skladi

Kategorija: Finance, Novice


Jaz tebi!