Katalog

Objavljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti – v veljavi od 12.4.2014

| 9. 4. 2014

V Uradnem listu RS 21/2014 dne 28.3.2014 je bil objavljen Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki začne veljati 12.4.2014 (v nadaljevanju pravilnik).

Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede storitev z določbami pravilnika imajo vsi, ki opravljajo gostinsko dejavnost šestmesečni rok, saj pravilnik ne prinaša nobenih novih zahtev, ki bi terjale gradbene posege. Zaradi velikega števila sicer manjših sprememb in dopolnitev je ministrstvo pripravilo predlog novega pravilnika, ki pa ohranja strukturo veljavnega. Sekcija je v lanskem letu sodelovala pri pripravi pripomb in dopolnitev, velika večina pripomb je bila upoštevana.

Pri pripravi predloga novega pravilnika si je ministrstvo prizadevalo za črtanje čim večjega števila tistih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki po nepotrebnem obremenjujejo izvajalce dejavnosti, z vidika varstva potrošnika pa niso nujni za doseganje pričakovane minimalne ravni storitev. Poleg tega je pravilnika nadgrajen z vrsto novosti, ki jih terjajo razvoj in strokovna spoznanja na področju dejavnosti.

Naj vas opozorimo predvsem na naslednje pomembnejše novosti:

  • Pri prehrambenem obratu gostilna je črtano določilo, da gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
  • Pri kavarni je črtano določilo, da se pijače strežejo na kavarniški način (na tasi).
  • Pomembna novost je, da za slaščičarno ni več omejitev glede točenja alkoholnih pijač.  Tako lahko tudi slaščičarna nudi vse vrste pijač in napitkov.
  • Pomembna novost za vse je, da v kolikor površin, namenjenih dostavi blaga in odvozu odpadkov pri novogradnjah ni mogoče  fizično in vidno ločiti od zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih javnih površin, se dostavo blaga in odvoz odpadkov lahko opravlja izven obratovalnega časa, oziroma se za to uporablja časovni zamik. Ta novost je še posebej pomembna za gostinske obrate v mestnih jedrih.
  • Na novo sta določeni dve novi vrsti hotelov in sicer nizkocenovni hoteli in mini hoteli, kar bo tovrstnim obratom olajšalo trženje.
  • Skladno s splošno stopnjo tehnološkega razvoja je na novo določena obveznost nastanitvenega obrata, da gostom zagotovi dostopnost do interneta, kar je potrebno uskladiti v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika.
  • Črtani so pogoji za kuhinje, za premične objekte in člen o prostorih za skladiščenje živil, saj te vsebine ureja že Uredba 852/2004/ES o higieni živil.
  • Na novo so določeni apartmajsko naselje, studio in apartma, s čimer so odpravljene nejasnosti glede značilnosti teh obratov.
  • Pogoji za prenočišča so zelo omiljeni, kar omogoča, da se v to skupino lahko razvrščajo tudi drugi nastanitveni obrati, ki jih prinašajo sodobni trendi na področju gostinstva in ki jih zdaj ni mogoče uvrstiti v nobeno skupino obratov. V tem okviru so na novo urejeni pogoji za mladinska prenočišča (hostel, youth hostel), katerih število se je v zadnjem času zelo povečalo.

Pripravila: Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS, Vlasta Markoja,

Kategorija: Gostinstvo in turizem


Jaz tebi!