Katalog

Javni razpis za Ukrep 112 pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014

| 11. 6. 2014
Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.

Cilji razpisa
 • Spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev;
 • Povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij;
 • Prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

 Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na javni razpis, se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene namene in sicer:

 • namen A: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15 meseci, vendar ne več kot pred 16 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis;
 • namen B: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14 meseci, vendar ne več kot pred vključno 15 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis;
 • namen C: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10 meseci, vendar ne več kot pred vključno 14 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis;
 • namen D: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis.
Upravičenci

Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

Upravičeni stroški
 • Naložbe v hleve in pripadajočo opremo,
 • Naložbe v skladišče za krmo in pripadajočo opremo,
 • Naložbe v druge objekte,
 • Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov,
 • Nakup kmetijskih zemljišč,
 • Naložbe v učinkovito rabo energije,
 • Naložbe v IKT
Višina nepovratnih sredstev

Višina sredstev, ki jih prejme upravičenec na podlagi preliminarnega izračuna se lahko nameni za:

 • naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz priloge 1 k Pogodbi vključno z naložbami namenjenimi za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo (ukrep namenjen naložbam na kmetijskem gospodarstvu) naložbe v trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, predelavo kmetijskih proizvodov ter
 • naložbe v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki se izvajajo v obliki dopolnilne dejavnosti na prevzeti kmetiji.

Razpis in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!