Katalog

Prepoved kabotažnih prevozov odpadkov znotraj Italije

| 29. 7. 2014

Obveščamo vse avtoprevoznike, da na podlagi vpisa v posebno sekcijo Registra Okoljskih upravljavcev – Albo Gestori Ambientali za čezmejne prevoze odpadkov v Italiji in urejenega poslovnega naslova pri SDZG v Trstu,  ni dovoljeno opravljati kabotažnih prevozov odpadkov znotraj Italije, saj je namenjen prevoznikom, ki opravljajo izključno čezmejne prevoze odpadkov: t.j. iz tujine v Italijo, iz Italije v tujino oz. iz tujine v tujino preko italijanskega ozemlja. Prevoz odpadkov Italija-Italija z dovoljenjem, izdanim na podlagi Uredbe ES št. 1013/2006, zato ni dovoljen.

V izogib strogim kazni, ki so predvidene za kršitelje okoljske zakonodaje, vam odsvetujemo opravljanje tovrstnih prevozov (ITA-ITA).

Izvleček zakona, ki ureja tematiko odpadkov v Italiji

D.Lgs 152/06 Articolo 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
  1. 1.    (…) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

 

Articolo 259

Traffico illecito di rifiuti

  1. 2.    Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Zakonodajni odlok D.Lgs 152/06 Člen 256

Dejavnost upravljanja z odpadki

1. (…) Kdorkoli opravlja dejavnost zbiranja, prevoza, predelave, odstanjavanja, trgovanja ali posredovanja odpadkov brez predvidenega dovoljenja, vpisa ali sporočil, ki so predvideni v členih 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 in 216, je kaznovan:

a) z zaporno kaznijo od treh mesecev do enega leta ali z globo od dvatisoč šesto do šentindvajset tisoč evrov, če gre za nenevarne odpadke;

b) z zaporno kaznijo od šestih mesecev do dveh let in plačilom globe od dvatisoč šesto do šestindvajset tisoč evrov, če gre za nevarne odpadke.

 

Člen 259

Nezakoniti promet z odpadki

2. Obsodbi, izrečeni na podlagi člena 444 Zakonika o Kazenskem postopku za kazenska dejanja, povezana z nezakonitim prometom z odpadki kot v 1.odstavku ali nezakoniti prevoz, kot je določeno v členu 256 in v 4. odstavku 258. člena, obvezno sledi zaseg vozila, s katerim se je opravljal prevoz.

Kategorija: Promet


Jaz tebi!